top of page
Zoeken

5 mei 2018 - Verkiezingsjaar - wat willen de politieke partijen? Stand van zaken niet geruststellend

In oktober kiezen we de nieuwe gemeenteraden.

Red de Keer vraagt opnieuw aan alle politieke partijen naar hun standpunt om de plannen al dan niet definitief te schrappen. Die antwoorden vindt u in juni op deze website. Intussen stelden drie parlementsleden parlementaire vragen, en tevens laat de regering alweer een nieuwe studie uitvoeren: “Groenpool”.1. Verkiezingen: 2012, 2014, 2018


Op 14 oktober kiest u voor een nieuwe gemeenteraad. Ook bij de vorige verkiezingen – die voor de gemeenteraad én die voor het parlement – voelden wij telkens de politieke partijen aan de tand: werd het niet stilaan tijd om de plannen definitief te schrappen, wegens de onoverkomelijke mobiliteitsproblemen én omdat er in de haven ruimte genoeg vrij is om de hier geplande activiteiten te herbergen? De antwoorden die we binnenkregen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en die voor de parlementsverkiezingen vindt u terug in onze toenmalige berichten.


De meeste antwoorden klonken in 2014 zeer hoopgevend, maar dat bleek achteraf onterecht. We denken vooral aan toenmalig Vlaams Minister-president Kris Peeters (citaat): “We hebben ook vastgesteld dat er weinig lokaal draagvlak is voor een bedrijventerrein op De Keer. De aanwezige landbouw en natuur laat ons ook niet onverschillig. Gelet op die feiten zijn we van mening dat een bedrijventerrein op De Keer niet opportuun is.” Ook Groen, SP.A, Vlaams Belang en N-VA zagen met meer of minder woorden industrie op De Keer niet zitten.


2. Na die mooie woorden van 2014: opnieuw alles zoals voorheen


Al snel na die parlementaire verkiezingen van 2014 werden de mooie woorden opgeborgen, het plan werd niét geschrapt, een conceptnota van de Vlaamse regering bevestigde integendeel dat De Keer zoekzone blijft. Zie ons bericht tijdens de zomer van 2015: “Regering blijft bij haar plan - Onze enige zekerheid: de onzekerheid blijft”.


3. Parlementaire vragen en een nieuwe studie: “Groenpool”


Via enkele parlementaire vragen en contacten met de administratie konden we daarna de verdere evolutie blijven opvolgen. Die parlementaire vragen gingen meestal tegelijk ook over de verbreding van de E313 (ten behoeve van de ENA-industriezone), het tweede ontsluitingsspoor voor de haven van Antwerpen, en ook over een kleine ENA-zone die men overweegt aan de te dempen “zwaaikom“ (= waar het antitankkanaal eindigt bij het Albertkanaal).


- De vragen van Yasmine Kherbache (SP.A, vraag van 7 augustus 2017)

en de antwoorden vindt u hier.

- Deze van Dirk De Kort (CD&V, vraag van 18 augustus 2017) vindt u hier.

- Deze van (nog eens) Ingrid Pira (Groen, 23 augustus 2017) vindt u hier.


Het komt in alle antwoorden erop neer dat men op alle niveaus rustig voort blijft denken en onderzoeken en plannen.


Er is wel één grote nieuwigheid: de studie Groenpool, die met een nieuwe invalshoek het hele gebied (en nog ruim verderop in de regio) onderzoekt vanuit het oogpunt “groene kwesties”. Groenpool moet voor de Vlaamse Regering onderzoeken hoe de ontsluiting, de ecologische waarden en recreatie kunnen verzoend worden met een nieuw industrieterrein. Daarbij kijkt men naar groene verbindingen die moeten bewaard blijven of die zelfs ontbreken en dus zouden moeten uitgebouwd worden. Resultaten werden verwacht tegen eind 2017 maar dat is intussen al uitgesteld tot midden 2018. Die resultaten en bevindingen “worden mee opgenomen in de verdere besluitvorming van het gebiedsprogramma voor Wommelgem/Ranst (lees: de Keer). Het resultaat van de studie moet leiden tot verder overleg met de betrokken actoren”.


Wat moeten we hiervan denken?


We hoorden sommige partijen en politici de jongste tijd duidelijk betwijfelen of het ENA op de Keer er ooit komt, “er is namelijk geen draagvlak voor” (bv. Open VLD-burgemeester Hofmans op een gemeenteraad in Ranst, einde 2017). Moeten we nu vrezen dat de overheid dat draagvlak misschien wil verhogen door via Groenpool de bezwaren rond verloren open ruimte, biodiversiteit en natuurwaarden op voorhand te counteren, door waardevolle onderdelen en groene corridors binnen het zoekgebied af te bakenen? Dan gaat men voorbij aan het feit dat hier mensen wonen en werken, en vooral: dat alle woonkernen tot ver in de buurt nog meer zullen aangetast worden door de aanzienlijke bijkomende mobiliteit van het ENA, terwijl de verkeersproblemen nú al erg zwaar wegen en de leefbaarheid zwaar aantasten.


Red de Keer blijft de zaak op de voet volgen en zal van zich laten horen overal waar het kan en waar de procedures mogelijkheden bieden. Zo maakten we in februari 2018 ook onze bedenkingen bekend binnen een brede consultatieronde van de gouverneur rond wat men het “Haventracé” noemt; dat betreft het uit de stad weren van havenverkeer via een nieuw stuk hoofdwegennet (de A102) en aanpassingen aan de bestaande E34, R2, A12, E313.

12 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page