Zoeken

Red de Keer laat af en toe via politici die zich het lot van de Keer aantrekken, vragen stellen in het Vlaams parlement en ook aan de havenschepen in Antwerpen. Hier een overzicht van de jongste jaren, en enkele conclusies die wij tussen de regels menen te lezen.


Vragenlijst van Imade Annouri aan minister van Omgeving Demir (februari 2021)

vrg_en_antw.608.ImadeAnnouriàDemir.februari.2021
.pdf
Download PDF • 130KB

=> Veel is in onderzoek. Weinig nieuws. Nog industriegrond vrij in de haven? Dat is niet mijn zaak, dat moet je in Antwerpen vragen.


Vragenlijst van Imade Annouri aan minister van Mobiliteit Peeters (februari 2021)

vrg_en_antw.743.AmadeAnnouriàPeeters.februari.2021
.pdf
Download PDF • 140KB

=> De realisatie van het ENA Wommelgem-Ranst blijft gekoppeld aan de ontsluiting via de verbrede E313 en de aanleg van de A102, en dus aan de realisatie van het complex project Oostelijke Verbinding. (zie ons ander artikel over de alternatievenonderzoeksnota De Nieuwe Rand, de nieuwe naam voor het complex project)


Vragen van Nordine Saidi Mazarou aan havenschepen Annick De Ridder (november 2021)

Havenschepen De Ridder vraag Nordine Saidi Mazarou.november.2021
.pdf
Download PDF • 81KB

Hoeveel vergelijkbare industriegrond ligt er nog vrij in het havengebied zelf? => Antwoord: Veel gegevens moeten geheim blijven. Oppervlakte beschikbare terreinen: deze totale oppervlakte kan niet meegedeeld worden. Uit de zeer gedetailleerde havenkaart maken we wel op dat er geen gigantische hoeveelheden industriegrond meer vrij liggen.
Vragen van Sam Van Rooy aan minister van Omgeving Demir (maart 2022)

vrg_en_antw.568.SamVanRooy.maart.2022
.pdf
Download PDF • 106KB

=> Gaat niet in op de vermeende aanwezigheid van waardevolle onderdelen natuur, de minister geeft gewoon een summier overzicht van het proces tot nu toe.


Vragen van Staf Aerts aan minister van Omgeving Demir (juni 2022)

vrg_en_antw.922.StafAerts.juni.2022
.pdf
Download PDF • 118KB

=> Antwoord: de beslissing van 18 december 2020 is veel meer dan enkel het ENA op de Keer, maar gaat ook over de inrichting en vrijwaring van de openruimte. “We gaan met andere woorden hierbij niet over één nacht ijs.” Het antwoord op de laatste vraag klopt niet: “Er is communicatie geweest vanuit mijn administratie, bijvoorbeeld begin dit jaar waarbij reeds op de stand van zaken en de onderzoeksporen en vervolgstappen werd gewezen.” RED DE KEER HEEFT NOG ALTIJD GÉÉN ANTWOORD GEKREGEN OP ONZE BRIEF AAN MINISTER DEMIR VAN FEBRUARI 2022!

48 weergaven0 opmerkingen

Bijgewerkt op: 9 okt.

Tot 11 oktober 2022 kan iedereen een publieke reactie indienen bij de onderzoeksfase van "De Nieuwe Rand", het grote nevendossier van ons ENA-dossier. Als betrokken actiecomité heeft Red de Keer zelf een uitgebreide tekst ingediend. U vindt daarvan hieronder een samenvatting. Kopieer deze gerust om ze (al dan niet gewijzigd of aangevuld) te kunt gebruiken voor uw eigen reactie!


Wat men vroeger het dossier “Oostelijke Verbinding” noemde, heet nu “De Nieuwe Rand”. Het is het “complex dossier” (een juridische term) dat gaat over alle geplande projecten ten oosten van Antwerpen rond mobiliteit, natuur, klimaat…

“Ons” dossier, het ENA op de Keer, zit niet rechtstreeks mee IN dat complex dossier, maar is er een belangrijk nevendossier van. Beide dossiers zitten in dat vreselijke besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2020, dat het ENA na lange tijd stilte terug uit de kast haalde.
De Nieuwe Rand: onderzoeksfase


Op dit moment ligt een document ter inzage (de alternatievenonderzoeksnota) met een overzicht van wat er allemaal moet onderzocht worden om tot goede beslissingen te komen. Nog tot 11 oktober kunnen wij, het publiek, daar ons gedacht over zeggen.


Actiecomité Red de Keer schreef reeds een uitgebreide reactie over de te plannen onderzoeken, voor zover die een link hebben met het ENA op de Keer.

Inspraaknota van Red de Keer
.pdf
Download PDF • 412KB

Onze opmerkingen gaan over de nieuwe mobiliteitsinfrastructuren (rijvakken, Q8….), recente evoluties in onze internationale economie, het groeiend belang van het klimaatprobleem, compensatie voor de CO2-uitstoot enzovoort. We hameren op de noodzaak van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met een kostenbatenanalyse die de klimaatwaarde van open ruimte en natuur grondig berekent en meetelt in de balans.


WIJ NODIGEN JOU UIT OM OOK IN EIGEN NAAM TE REAGEREN.

Hiervoor kan je je baseren op de samenvatting hieronder van onze eigen tekst.

Of het iets helpt… weten we niet, de belangen achter de schermen zijn groot, maar we moeten élke mogelijkheid benutten om de Keer te redden. Óns belang, de open ruimte op de Keer, is óók groot!

In elk geval gaat men onze en uw reacties bekijken: het onderzoeksteam moet een antwoord geven op elke opmerking die binnenkomt.


Reageren kan ten laatste op 11 oktober en wel als volgt:

- mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be (dat is het makkelijkst),

- ofwel een schriftelijke reactie indienen bij je gemeentebestuur of ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen.


Hieronder een tekst die u kan kopiëren als basis van úw reactie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Mijn reactie op de alternatievenonderzoeksnota

Het ENA op de Keer is een belangrijk nevendossier van het complex dossier De Nieuwe Rand, met de nodige gevolgen voor de Nieuwe Rand en de alternatievenonderzoeks-nota.

De plannen dateren nog van tijden van gestadige groei, met steeds toenemende internationale handel. Intussen remde corona en later ook de oorlog in Oekraïne de invoer af. We verminderen onze afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen en energie, en er is terug een tendens naar meer lokale productie i.p.v. invoer. We kampen intussen ook met nijpende tekorten aan werknemers, en iedereen verwacht tegelijk een heuse recessie in Europa. Vooral is er tot slot de klimaatcrisis, waarvan iedereen pas de jongste jaren doordrongen is geraakt.


Ik vraag daarom nieuwe onafhankelijke wetenschappelijke prognoses inzake de nood aan nieuwe mobiliteitsinfrastructuren, rekening houdend met al die recente evoluties. Ik dring daarbij vooral sterk aan op een onafhankelijke wetenschappelijke maatschappelijke kostenbatenanalyse die rekening houdt met de klimaatcrisis. Die brengt ons immers tot inzicht in de sterk toegenomen en nog steeds toenemende waarde van elke m² open ruimte.

De beoogde 200 hectare open ruimte voor de ENA-industriezone op de Keer is nauw verweven met het dossier De Nieuwe Rand. In deze alternatievenonderzoeksnota vraag ik dan ook aandacht voor alle mogelijke onderdelen die betrekking hebben op dat ENA, zoals een eventuele vijfde E313-rijstrook (bovenop de uitbreiding met een vierde rijstrook) die bestemd zal zijn voor het eventuele bijkomende ENA-verkeer. Idem voor elk onderdeel van de herinrichting van de Q8-parking dat enkel ten behoeve van het ENA zou dienen. Betrek dus die rijstrook en die stukken Q-8 parking mee in de kosten-batenanalyse vanuit het criterium klimaatbeleid (waarde open ruimte voor infiltratie, droogte en overstroming, afkoeling…). Onderzoek ook de geluidshinder en hoe die op te lossen.


Een gelijkaardige kostenbatenanalyse voor het ENA zélf kan ik in dit plaatje niet eisen, maar ze moet zeker ook gemaakt worden, want een negatieve uitkomst zou betekenen dat de ermee verbonden onderdelen in De Nieuwe Rand nutteloze inname van open ruimte betekenen.


Wij stellen vast dat op de Keer twee verschillende claims gelegd worden: enerzijds binnen De Nieuwe Rand als zoekzone voor de klimaatgordel, wat wij prima vinden; maar tegelijk is de Keer zoekzone voor het ENA, wat compleet tegengesteld is aan belangrijke doelstellingen van De Nieuwe Rand. Dat is voor burgers die mee willen werken zoals deze publieke raadpleging een voorbeeld van verwarring scheppende complexiteit, wij vragen meer integratie.


Ik vraag grondig onderzoek niet alleen maar compenserende maatregelen voor de CO2-uitstoot bij de constructie van al de geplande infrastructuur - inbegrepen waar die bossen, natte gebieden en andere compensatie zal geschieden. Maar ook voor al de bijkomende uitstoot van het nieuwe verkeer dat in onze regio veroorzaakt zal worden door de nieuwe infrastructuren. Elke nieuwe weg of rijstrook trekt nieuw verkeer aan.


Al die compenserende natuur legt men best éérst ofwel tegelijk aan met de infrastructuren, omdat te vrezen is dat er anders onvoldoende compensatie zal komen.


De Nieuwe Rand mikt terecht op de modal shift. Maar ik vrees dat het ENA maar voor een klein deel geschikt is voor watergebonden bedrijven – veel minder dan waar de overheid vaak mee schermt als argument. Het zoekgebied ligt immers tot meer dan anderhalve km landinwaarts t.o.v. het Albertkanaal. Daar zullen dan andere bedrijven komen, die méér wegverkeer veroorzaken, wat loodrecht ingaat tegen de doelstellingen van De Nieuwe Rand. Ook op dit punt vragen wij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat de nood aan klimaat-openruimte-bedrijfszone berekent en afweegt.


Ik vraag tot slot dat de onderzoeken voor De Nieuwe Rand vooraf of minstens achteraf worden voorgelegd of getoetst bij de onafhankelijke onderzoekers van het nieuwe Klimaatcentrum, dat voor dit soort beleidsvragen bedoeld is en in 2023 van start gaat.

Graag voor ontvangst bevestigen, dank u.

(naam – adres)


128 weergaven0 opmerkingen

Bijgewerkt op: 21 mrt.

Op 19 maart tekenden dik meer dan honderd mensen present, een niet mis te verstane steun voor Red de Keer. Een forse opsteker was ook de speech van Leo Van Broeck, voormalig Vlaams Bouwmeester: “Deze open ruimte betonneren zou misdadig zijn”.

Al tijdens zijn termijn als Vlaamse Bouwmeester durfde Leo Van Broeck tegen zere benen en heilige huisjes schoppen - ook van ministers – altijd radicaal opkomend voor het behoud en herstel van open ruimte en natuur. Dat deed hij als ‘ambassadeur’ van de Grootouders voor het Klimaat opnieuw bij de opening van onze wandeling. Logisch, want onder onze argumenten voor het behoud van de Keer staat het belang van open ruimte voor het klimaat vooraan. Ook lokale politici en twee Vlaamse parlementsleden gaven present. Nieuwe vragen zullen aan de regering gesteld worden.

Eerst stelde onze woordvoerder Nick Hannes het opzet van deze wandeling van 7 km voor aan pers en publiek: een tiental QR-posten geven onderweg uitleg over de geschiedenis, de natuur, het waardevolle erfgoed enz. Met deze permanent bewegwijzerde wandelroute willen we de Keer meer zichtbaarheid geven, volk van buitenaf aantrekken, en zo aandacht vragen voor de Vlaamse plannen om de Keer met 200 ha industrie te betonneren. De betonstop (die véél vroeger dan 2040 moet ingaan) telt evengoed voor industrie als voor woningen. En nee dit is geen nimby-kwestie, dit gaat om het nut van een groot groen gebied zoals de Keer voor de wijde verstedelijkte omgeving errond: als spons, als luchtkoeler, en voor het grondwaterpeil. En als mooi, rust brengend gebied ook, ja.


Lieve Van Damme stelde de Grootouders voor het Klimaat voor, die al een paar maanden nauw met Red de Keer samenwerken. Zij zijn een onafhankelijke beweging, sociaal bewogen en geëngageerd, die een leefbare wereld willen doorgeven aan de volgende generaties. Ze roepen met leeftijdgenoten en met andere organisaties op tot actie voor een dringend en doortastend klimaatbeleid.


Forse opsteker voor ons klimaat-argument


Dan was het de beurt aan Leo Van Broeck. Die laatste was en is veel personen tegelijk: architect, ingenieur, professor stedenbouw aan KUL, en van 2016 tot medio 2020 de Vlaamse Bouwmeester. Hij coördineerde ook samen met klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele het Panel voor Klimaat en Duurzaamheid, dat voor Youth for Climate voorstellen uitwerkte voor een ambitieus en ernstig klimaatbeleid (2020).


Tientallen wandelaars bleven aan de veldkapel, de eerste QR-post, staan om samen met pers en politici aan zijn lippen te hangen. We vatten hieronder enkele gevatte uitspraken samen. (Een langere samenvatting vindt u HIER).


"Er is maar 3% natuur in Vlaanderen overgebleven. We moeten ruimte teruggeven aan de natuur."

"Een betonstop hier zal niet volstaan, de natuur op de Keer redden zou méér vereisen."

"De betonstop hóéft geen geld te kosten: het meenemen van bouwrechten naar waar in de hoogte en dichter samenwonen wél zinvol is, die regeling bestaat in Amerika al honderd jaar."

"De betonstop uitstellen, nu nog verkavelen in groen gebied of een industriezone plannen in open ruimte, dat is te dwaas voor woorden."

"En de natuur 'veerkrachtiger' maken tegen de klimaatopwarming is fout, zoals een mishandelde vrouw veerkrachtiger maken tegen de klappen."

"Jullie strijd om de Keer te redden is een cruciale strijd! Laat ons die strijd niet te braaf willen voeren."

- - - -

Al van vóór 10u waren de eerste nieuwsgierige wandelaars gepasseerd bij het standje waar vrijwilligers van Red de Keer uitnodigden op een drankje, uitleg gaven en wezen op de petitie en de nieuwsbrief. Om 14u vond het hoogtepunt plaats met pers, politici en de toespraak van Leo Van Broeck. Om 16u – het was mooi geweest, de zon scheen nog altijd – was het tijd om op te ruimen. Dank aan de Grootouders voor het Klimaat, aan hun ambassadeur Leo Van Broek, aan al de vrijwilligers die deze wandeling in de praktijk hielpen waar maken, en aan al wie aanwezig was!162 weergaven1 opmerking