top of page
Zoeken

Mei 2019: Verkiezingen - Standpunten Vlaamse partijen over de ENA-industrieplannen op de KeerNog geen jaar geleden hengelden we bij de lokale partijafdelingen naar hun standpunt (de antwoorden vindt u in het vorige bericht. Maar op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen en nu kregen we van bijna alle nationale Vlaamse partijorganen een antwoord.


Hieronder de – opnieuw redelijk hoopgevende – politieke antwoorden. Maar zoals we uit de bevraging na de vorige Vlaamse verkiezingen geleerd hebben: eerst zien en dan geloven, want even na die verkiezingen ging de Vlaamse regering gewoon voort met de plannen.


De Keer is zeer waardevol als open ruimte. En verkeersproblemen maken een industriezone hier onmogelijk. Dat inzicht groeit. Over de noodzaak van een betonstop is het politieke draagvlak stilaan een vaststaand feit. Wordt het dan niet tijd om de plannen voor een gigantische ENA-industriezone op de Keer te schrappen en de inwoners en landbouwers uit de onzekerheid te halen?


SP.A


sp.a blijft bij het standpunt dat reeds werd ingenomen bij de vorige verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Niettegenstaande de vraag van het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, moet worden vastgesteld dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein op “de Keer”. Los daarvan zijn er ook andere argumenten die maken dat het aanleggen een bedrijventerrein op deze site niet aangewezen is. We hebben nu al te kampen met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. Bovendien zou de aanleg van een bedrijventerrein leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen. We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Maar we willen daarvoor vooral brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) saneren en terug een bestemming geven als bedrijfsterrein. Zo’n gebieden liggen onder meer in het Antwerpse havengebied (petroleumsite Antwerpen Zuid, waar het project Antwerp Blue gate wordt ontwikkeld), in Willebroek-Noord en in Hemiksem. Wat ook de resultaten van de plan-MER studie over ENA zijn, sp.a blijft dus tegen de aanleg van een bedrijventerrein op de Keer. sp.a wil zich er in ieder geval toe engageren om mee te werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van de Keer. We gaan hier voor een groene bestemming met plaats voor natuurbeleving, plattelandstoerisme, wonen en landbouw.

Communicatiedienst sp.a


***


GROEN


Groen blijft - zoals al van bij het begin van de ENA-plannen het geval was - vinden dat deze industriezone op de Keer geschrapt moet worden. Ons oude standpunt krijgt nog meer draagvlak nu de betonstop eindelijk een algemeen aanvaard principe is geworden, dat evengoed voor nieuwe industrie geldig is als voor woningbouw. Eventuele extra industrieterreinen – wat Groen betreft: liefst voor duurzame industrie - kunnen enkel ingericht worden via inbreiding, spaarzamer ruimtelijk beleid en sanering van vervuilde bedrijventerreinen, en niet langer ten koste van open ruimte, natuur, landbouw of inwoners. Specifiek voor De Keer blijven bovendien de al zo vaak vermelde argumenten van kracht:

  • het verkeersinfarct in de hele regio (op de autosnelwegen én door de dorpskernen in en rond de Keer) laat de nog bijkomende vervoersproblemen van een dergelijke grote industriezone niet toe;

  • de gekozen locatie maakt een ontsluiting naar de snelwegen onmogelijk, zodat de dorpskernen de dupe zouden worden;

  • De Keer als grote open ruimte met natuur en biodiversiteit nabij het stadsgebied Antwerpen is te waardevol om op te offeren;

  • en de soort industrie waar men hoofdzakelijk op mikt, overslagbedrijven, levert weinig toegevoegde waarde op maar veroorzaakt daarentegen erg veel bijkomend wegtransport, dus files, vervuiling en verergering van de klimaatwijziging.

Laat ons dit ENA-plan zo snel mogelijk schrappen, zodat landbouwers, bewoners en fietsers of wandelaars in het gebied eindelijk gerust kunnen zijn.

Ingrid Pira, namens Groen


***


CD&V


Het CD&V-standpunt wat betreft de ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal is ongewijzigd ten opzichte van eerdere communicatie. Vooraleer er zelfs maar sprake kan zijn van een industriële ontwikkeling moet eerst de verkeersknoop zijn ontward. Dat is op dit ogenblik verre van het geval. Bovendien moet een en ander worden afgestemd op de visie van het Toekomstverbond. In de zomer van 2015 heeft de Vlaamse Regering gekozen voor de ontwikkeling van de Zwaaikom op de andere oever van het kanaal, en de beslissing over de Keer uitgesteld om de hierboven aangehaalde redenen. Tijdens de plenaire vergadering eind vorig jaar werd duidelijk dat zelfs deze ontwikkeling qua verkeersgeneratie problematisch is.

Secretariaat Ceder – studiedienst CD&V


***


VLAAMS BELANG


Een uitbreiding van de Keer naar KMO-(industrie)zone is voor het Vlaams Belang niet aan de orde. Ook al omdat simpelweg de problematische mobiliteit in de directe omgeving dit niet toelaat. Als alternatief denken wij aan verdere reconversie en inbreiding in het industriegebied verder langs het Albertkanaal in Herentals en Grobbendonk.

Tom Van Grieken, voorzitter


***


N-VA


Net zoals geschreven werd door N-VA Ranst naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn ook wij voorstander voor het behoud van het landelijk karakter van Ranst en voor het behoud van de openruimten. Vooraleer er sprake kan zijn van een mogelijke uitbreiding van de bestaande KMO zone Ter Strate moet er eerst een ontsluiting voor het vrachtverkeer gerealiseerd worden. Deze ontsluiting mag niet door de dorpskernen van Ranst of Wommelgem gaan maar moet een rechtstreekse verbinding maken met de autosnelweg E34 of E313.

Freek Niesten, Ombudsdienst N-VA

***

63 weergaven0 opmerkingen

コメント


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page