top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Verbreding E313 en Q8-parking: gevolgen voor De Keer

Wat hebben bijkomende rijstroken en een uitbreiding van de Q8-parking te maken met de geplande ENA-industriezone op de Keer? Wij trokken einde vorig jaar naar een infovergadering van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Infrabel. Het goede nieuws waar we mee terugkeerden: er is nog hoop.


De recente Infomarkt (Ranst, 19/2/2012) bevestigde die hoop. Ja, u heeft lange tijd niets van ons gehoord. Dat komt omdat het dossier stillag. Het was wachten op de resultaten van verder onderzoek. Maar intussen hebt u in de kranten vernomen dat de snelweg zal verbreed worden. En dat staat niet los van de plannen van de Vlaamse regering om op de Keer een megagrote industriezone neer te poten.


Op 22 november 2011 werden we uitgenodigd op een infovergadering, belegd door het Agentschap Wegen en Verkeer samen met Infrabel - want het ging ook over het tweede goederenspoor voor de Antwerpse haven. En op de Infomarkt van AWV en Infrabel in Ranst (19/2/2012) spraken we met een ingenieur van AWV: hij zei het niet met zoveel woorden, maar deed toch onze hoop groeien rond de vrijwaring van de Keer voor onbepaalde tijd.

We beperken ons hieronder tot dat wat de Keer aangaat.


Tweede spoor: tracé langs de Keer valt weg

Het tweede spoor is gepland van Ekeren naar het rondpunt Wommelgem. Vanaf daar verder naar Lier werden drie tracés onderzocht. Dat langs de E313 (en dus langs de Keer) vervalt. Allicht hebben de opmerkingen en het protest van Red de Keer en Red de Voorkempen geholpen. De overheid heeft ingezien dat de milieuproblemen dit tracé in de weg staan. Vooral de nabijheid van het Muizenbos, dat door Europa tot beschermd gebied is uitgeroepen, schijnt de doorslag te hebben gegeven. Blijven over: het tracé langs de R11bis (Krijgsbaan), en een 16-km lange geboorde tunnel van het rondpunt naar Lier.

Red de Voorkempen argumenteerde nog - met cijfers van Infrabel zelf in de hand - dat het goederenvervoer per spoor daalt i.p.v. stijgt, en kon die opmerking laten toevoegen in het komende MER (MilieuEffectenRapport) over de twee resterende tracés.

Ook burgers en belangengroepen kunnen van 1 tot 31/3/2012 opmerkingen maken en suggesties doen: wat moet in dat MER-onderzoek zeker óók opgenomen worden, wat ontbreekt, wat ziet men over het hoofd? Begin maart zullen wij op deze website onze eigen opmerkingen publiceren, die voor u als inspiratie kunnen dienen. (Pas in een veel latere fase is er de mogelijkheid om echte 'bezwaren' in te dienen, namelijk nadat de beslissingen genomen zijn, op basis van de resultaten van het MER).


De snelweg zit vol, en in de toekomst nog voller

Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer voorspelt - niet tot onze verbazing - dat het transport over de weg nog sterk zal toenemen en dat dus maatregelen nodig zijn om de E313 te verbreden. Een eerste stap was de spitsstrook, die blijkbaar een gedeeltelijke verbetering biedt ten noorden en ten oosten van Antwerpen.


Dat volstaat echter niet. Wegen en Verkeer wenst ook een verbreding van de E313 tot vijf rijstroken tussen Ranst en Wommelgem. In Wommelgem komt dan de aansluiting op de aan te leggen A102/R11bis: het veelbesproken traject van Merksem (Sportpaleis) naar rondpunt Wommelgem en dan verder langs de Krijgsbaan naar de E19. Een 'tweede Ring', zeg maar. Vanaf het rondpunt tot de Ring voorziet men vier rijstroken. Die verbreding zou worden aangevuld met een sneltramspoor langsheen de E313, tussen de Ring en de Q8-parking.

En dan komt 'onze' industriezone op De keer om de hoek piepen…

We vernamen dat de uitbreiding naar vijf rijstroken volgens de Vlaamse regeringsplannen maar zin heeft, als ook het ENA-bedrijventerrein op de Keer er komt. De toegang tot die industriezone zou dan rechtstreeks van op de E313 gebeuren, namelijk via het parkeerterrein Q8. Zonder bedrijventerrein blijft de verbreding van de snelweg beperkt tot vier rijstroken tussen Ranst en rondpunt Wommelgem, en tot drie stroken tussen Wommelgem en de Ring.

Omgekeerd, zo zegt Wegen en Verkeer, heeft een bedrijventerrein slechts zin als er vijf rijstroken komen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem.


Voorzichtig besluit: we blijven hopen

Het tweede spoor komt dus niet langs De Keer: dat is goed nieuws. Want de grotere bedrijven die zich op De Keer zouden vestigen, hadden die nieuwe spoorweg nodig - dat hebben wij althans altijd horen zeggen door de plannenmakers.

Is het ENA-bedrijventerrein op de Keer daarmee voor onbepaalde tijd uitgesteld, of zelfs helemaal verworpen? Het Agentschap Wegen en Verkeer blaast zelf warm en koud over de industriezone. Die komt er alleen maar met vijf rijstroken. En omgekeerd: geen vijfde rijstrook zonder nieuw industriepark op De Keer. Wat we wel duidelijk hoorden zeggen: men zal 'faseren', d.w.z. waarschijnlijk beginnen met vier rijstroken. Als dat zo is, komt er in geen járen een industriepark op de Keer.

Onze voorzichtige conclusie: voorlopig (= in de komende VELE jaren) komt er GEEN industriezone op de Keer. Wel gaan een aantal onteigeningen noodzakelijk zijn voor de verbreding van de E313 tussen de Ring en de splitsing in Ranst van E313 en E34. Bovendien zou de verbreding van de E313 een toename van geluids- en fijnstof-hinder enz. betekenen voor de omgeving. Een snelle tramverbinding langsheen de E313 zou wél een nuttige toegevoegde waarde hebben, vinden wij.

Wij blijven het dossier in al zijn facetten en alle ermee samenhangende studies en beslissings- en discussieforums op de voet volgen. U kunt op onze blijvende inzet rekenen om de open ruimte op De Keer te redden en de bewoners en de omgeving te vrijwaren van de komst van een gigantische industriezone.

Opmerking: ook andere aanwezige belangengroepen hebben op de vergadering talrijke opmerkingen en vragen geformuleerd. Wie daar belangstelling voor heeft kan terecht bij Red de Voorkempen.

16 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page