top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Vrijdag 16 mei 2014 - Verkiezingen: (nieuwe!) standpunten van de Vlaamse partijen over de Keer

De aanloop naar 25 mei vormt een ideaal moment voor Red de Keer om de partijen opnieuw te bevragen. De Keer is zeer waardevol als open ruimte. En verkeersproblemen maken een industriezone hier onmogelijk. Dat inzicht groeit. Wordt het dan niet tijd om de plannen te schrappen en de inwoners uit de onzekerheid te halen? Hieronder de – zeer hoopgevende – politieke antwoorden in de volgorde waarin we ze binnenkregen.Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 deden we al eens een gelijkaardige oefening.

De antwoorden (zie bericht verderop in deze blog, september 2012) die we toen binnenkregen waren nog niet allemaal even hoopgevend als wat we de afgelopen week binnenkregen. Leest u maar even mee! Nu maar hopen dat het achteraf geen ijdele verkiezingspraatjes blijken te zijn van de partijen die de toekomstige Vlaamse regering zullen vormen. We rekenen erop dat ze de daad bij het woord voegen en het ENA-plan voor een industriezone op De Keer eindelijk zullen schrappen. We wachten al veel te lang. En als we toch op onze honger blijven, dan trekken we opnieuw ten strijde, met de onderstaande verklaringen onder de arm!


Groen


Groen is voor de schrapping van industriezone De Keer. Groen is geen voorstander van het creëren van extra industriezones ten koste van landbouwgrond en van de leefbaarheid voor veel bewoners. Als er extra industrieterreinen nodig zijn, moeten die in de eerste plaats gezocht worden door een inbreidingsbeleid en door een spaarzamer ruimtelijk beleid. In de haven ven Antwerpen zijn nog veel industriegronden beschikbaar. We zijn ervoor om deze maximaal te valoriseren. Dan is ook geen onbeperkte uitbreiding van de haven, bijv. op linker oever, nodig.


Op dit moment wordt met industriegronden gesmost. Men kiest dikwijls voor laagbouw, voor uitgebreide parkings, voor veel logistieke functies die voor elk bedrijf apart worden georganiseerd. Groen streeft naar meer duurzame bedrijventerreinen. Waar zuinig wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte door meer in de hoogte te bouwen, door een aangepast mobiliteitsbeleid (bv. car pooling, collectief vervoer), door met verschillende bedrijven functies samen op te nemen. Tegelijk wil Groen een versnelde sanering van vervuilde bedrijventerreinen en een versnelling van de zgn. brown field projecten, waarmee oude bedrijfszones terug rijp gemaakt worden voor nieuwe activiteiten. Dat is veel logischer dan altijd maar nieuwe zones aan te snijden (de zgn. green fields).


Het probleem van het industrieterrein aan De Keer is al lang bekend: er is geen goede ontsluiting over de weg mogelijk. Het lijkt ons dan ook logischer het terrein als industrieterrein te schrappen, zodat landbouwers en bewoners terug gerust kunnen zijn.


Mvg, Johan Malcorps, fractiesecretarissp.a


sp.a blijft bij het standpunt dat reeds werd ingenomen bij de vorige verkiezingen voor het Vlaams Parlement.


Niettegenstaande de vraag van het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, moet worden vastgesteld dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein op “De Keer”.


Los daarvan zijn er ook andere argumenten die maken dat het aanleggen een bedrijventerrein op deze site niet aangewezen is. We hebben nu al te kampen met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. Bovendien zou de aanleg van een bedrijventerrein leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen.


We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Maar we willen daarvoor vooral brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) saneren en terug een bestemming geven als bedrijfsterrein. Zo’n gebieden liggen onder meer in het Antwerpse havengebied (petroleumsite Antwerpen Zuid, waar het project Antwerp Blue gate wordt ontwikkeld), in Willebroek-Noord en in Hemiksem.


Wat ook de resultaten van de plan-MER studie over ENA zijn, sp.a blijft dus tegen de aanleg van een bedrijventerrein op De Keer. sp.a wil zich er in ieder geval toe engageren om mee te werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van De Keer. We gaan hier voor een groene bestemming met plaats voor natuurbeleving, plattelandstoerisme, wonen en landbouw.


Met vriendelijke groeten, Iris Strouven, dienst Communicatie sp.aCD&V


Zoals u weet is de MER-studie nog niet afgerond. We verwachten de afronding op korte termijn.


Wij hebben wel alternatieven onderzocht (en gevonden, inclusief een MER die wel afgerond is), die we graag voorleggen aan de nieuwe Vlaamse Regering. We hebben ook vastgesteld dat er weinig lokaal draagvlak is voor een bedrijventerrein op De Keer. De aanwezige landbouw en natuur laat ons ook niet onverschillig.


Gelet op die feiten zijn we van mening dat een bedrijventerrein op De Keer niet opportuun is. Wij dringen aan op een nieuwe globale beslissing over het ENA waar knopen worden doorgehakt over verschillende zones en hun evt. alternatieven.


Met vriendelijke groeten, Kris Peeters, Minister-presidentVlaams Belang


Het Vlaams Belang zal zich in de bevoegde gremia verzetten tegen een verdere uitbreiding van De Keer. Als alternatief denken wij aan verdere reconversie en inbreiding in het industriegebied langs het Albertkanaal in Herentals en Grobbendonk. Onze partij wil bovenal garant staan voor meer groene en open ruimtes in kanaalzones.


Met vriendelijke groet en dank voor uw belangstelling, VB StudiecentrumN-VA

(Onderstaand antwoord ontvingen we pas op donderdagavond 22/5, lang na de afgesproken deadline)


Ik heb uw vraag voorgelegd aan onze medewerker ruimtelijke ordening. Hij kon bevestigen, dat onze partij in principe voor de bescherming van de Keer is.


Met vriendelijke groeten, Karen Van Herck - Ombudsvrouw

4 weergaven0 opmerkingen

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page