top of page
Zoeken
  • Red de Keer

Oktober 2012 - Verkiezingsperiode: standpunten lokale partijafdelingenRed De Keer greep de komende gemeenteraadsverkiezingen aan om de verschillende partijen op de rooster te leggen. Hun visie over een industriezone op De Keer geven wij u mee ter overweging voor als u in het kieshokje staat op 14 oktober.

Sommigen vonden het ondanks ons aandringen blijkbaar niet nodig om te antwoorden. Kan men daaruit iets afleiden over hun interesse voor onze zaak? Dat laten we aan u over… Red De Keer stelde aan alle lokale partijafdelingen de volgende vraag: "Het plan van de Vlaamse regering voor een ENA-industriezone op De Keer in Oelegem is nog steeds hangende. Wat is het standpunt van uw partij: de gewestregering moet het plan verwezenlijken/schrappen/wijzigen - en waarom? Uw antwoord is voor Red De Keer zeer belangrijk en zal nog voor de verkiezingen gepubliceerd worden op onze website. Ook de pers wordt op de hoogte gebracht van deze vraag en van uw antwoord." We kregen onder meer GEEN reactie van NV-A Ranst, Open VLD Ranst of Wommelgem, LDD Ranst, Vlaams Belang Wommelgem… 't Is maar dat u het weet. Hier de antwoorden die wij wel binnenkregen.

PARTIJEN UIT RANST


1. CD&V Ranst

Hieronder ons standpunt dat sinds oktober 2008 ongewijzigd is gebleven: CD&V Ranst volgt de initiatieven rond de ontwikkeling van De Keer van nabij. De plannen die voorgesteld zijn, krijgen geenszins de goedkeuring van de partij. De Keer is een agrarisch en zeer waardevol gebied dat CD&V in zijn oorspronkelijke staat wil behouden. Christel Meeus - secretariaat CD&V Ranst. 2. Groen Ranst

Groen Ranst heeft zich altijd verzet tegen de Vlaamse regeringsplannen voor een industriezone op De Keer en dat blijft zo. Er is voor het beoogde type bedrijven meer dan genoeg plaats in de Antwerpse haven. Ten tweede zou het mobiliteitsprobleem in de regio - nu al een catastrofe – nog erger worden. Ten derde is dit prachtige stukje natuur, deze open ruimte dichtbij Antwerpen, veel te waardevol om op te offeren. Voor de mensen die er wonen en de landbouwers die er hun bedrijf hebben, maar ook voor de vele fietsende en wandelende bezoekers. Dit is - of was? – dus een zinloos plan. Groen Ranst is verheugd dat men op Vlaams regeringsniveau naar verluidt ook tot dat inzicht schijnt te komen. Nu nog definitief schrappen, vragen wij. De bewoners en de landbouwers verdienen verlost te worden van hun onzekerheid, na die vele bange jaren.

Tot slot nog een bedenking over dat groeiend Vlaams besef over de onmogelijkheid van een grote nieuwe industriezone op De Keer. Het was een regeringsplan, en als getroffen gemeente kon Ranst daar hoogstens haar mening over formuleren. In 2006 had Groen Ranst nog twee schepenen. Zij konden de collega's in het college toen overhalen om als gemeente te eisen – ALS de zone er tegen onze wil in toch zou komen - de schade dan te beperken. Ten eerste maakte Ranst dat duidelijk door in het toen goedgekeurde 'gemeentelijk structuurplan' de zoekzone veel kleiner in te kleuren dan volgens de plannen van de regering. Ten tweede eiste Ranst dat alle verkeer van en naar de industriezone via een gesloten systeem met de autosnelweg moest verlopen. Meer nog: geen enkel zwaar industrieel vervoer zou voortaan nog doorheen onze dorpskernen mogen verlopen. Die tweede eis maakte de industriezone in praktijk in feite onmogelijk. Het is niet ondenkbaar dat Groen daarmee heeft bijgedragen tot de verandering in de geesten van de ministers. Bij de definitieve schrapping van de ENA-plannen op De Keer bouwen we mee een feestje, gegarandeerd! Dirk van Nimwegen- fractieleider Groen Ranst


3. Vlaams Belang Ranst

Vlaams Belang Ranst verzet zich krachtig tegen de intentie van de Vlaamse regering om dit prachtige agrarische gebied, in het kader van het ENA-plan, bijna helemaal (namelijk 200 ha) in beslag te nemen voor industrie.

De Keer tussen Ranst en Wommelgem is een waardevolle 300 ha grote open ruimte, een groene long vlakbij Antwerpen. De rust, de vergezichten, de natuur worden sterk gewaardeerd door de bewoners en door fietsende of wandelende bezoekers op doortocht. Die waarden moeten behouden blijven. In een steeds meer verstedelijkt gebied is open ruimte van levensbelang, ook voor inwoners van de stad en de rand. In het gebied en vlakbij erbij aangrenzend, wonen 160 gezinnen. De industrieplannen combineren met kwalitatief wonen is ondenkbaar. De sluipende besluitvorming dreigt stilaan het leven op De Keer in Ranst ondraaglijk te maken. De mening van de bewoners werd tot voor kort nooit gevraagd, en in bepaalde studies spreekt men van 'bewoning = 0'. Sluipende wordt slopende besluitvorming. Is het wachten tot de bewoners en landbouwers zelf vertrekken? Wil men via een langzame uitverkoop een nieuw Doel creëren?

De Keer is in hoofdzaak agrarisch gebied (77%). Hier zijn vele, vaak jonge landbouwers met een toekomstperspectief actief. 34 landbouwers zijn gekend bij de mestbank, waarvan zelfs 14 hun bedrijfszetel in het gebied hebben. Dit waardevol agrarisch gebied opgeven is onaanvaardbaar, ook de waterbevoorrading voor de Antwerpse Waterwerken gebeurt vanuit het Albertkanaal, de waterzuivering grenst aan het gebied. Met zo'n groot bedrijventerrein vlakbij is de kans op toenemende microverontreiniging van deze drinkwaterbron zeer reëel. Als er niet alleen een industriezone komt, maar ook Seveso-bedrijven, dan worden de gezinnen en landbouwbedrijven binnen het gebied onteigend. Van de Seveso-gevaren zullen zij dan alvast nooit geen last meer hebben. Dit in tegenstelling tot alle net daarbuiten of verder gelegen wooneenheden, woonkernen en dorpen.

Maar ook zonder Seveso-bedrijven is het volkomen onverantwoord om hier de ruimte, de natuur en de bewoners en landbouwbedrijven op te offeren voor industrie, terwijl elders nog meer dan genoeg industrieterreinen braak liggen, bijvoorbeeld in het havengebied, of op nog te saneren industriegronden; of zelfs elders in ditzelfde ENA: uit studies blijkt dat er nog 1300 ha niet-gebruikte bedrijfsgronden voorhanden zijn in het gebied waarin het ENA actief wil zijn. De 'wet Major' biedt aan arbeiders in het havengebied een speciaal sociaal en financieel beschermd statuut. Als werkgevers omwille van dat statuut besluiten hun bedrijven liever elders te vestigen dan op de in het havengebied nog wél overvloedig aanwezige industriezones, dan is dat een bijzonder pervers gegeven. Daar mogen De Keer en zijn bewoners en bezoekers niet het slachtoffer van worden, dat probleem moet op een andere manier opgelost worden. Een mooi argument waar de regering mee schermt is: hier komen watergebonden bedrijven (Albertkanaal). Een erg relatief uitgangspunt, want in bepaalde plannen is voor watergebonden activiteit slechts sprake van 25 ha van de 200 ha bedrijventerrein (1/8). De rest zou men dan invullen met een gemengd regionaal bedrijventerrein en een transport- distributie- en logistiekzone (TDL). En als de regering zwaait met het verleidelijke argument dat hier vooral overslagbedrijven komen (water/wegvervoer + bijkomende tewerkstelling), dan horen die niet hier thuis, nauwelijks een 15-tal km verwijderd van de haven, maar wel in het havengebied zelf. Overslagbedrijven brengen overigens erg weinig bijkomende tewerkstelling met zich. Nu al gaan de dorpskernen en de lokale verbindingswegen bijna dagelijks gebukt onder sluipverkeer bij filevorming op de autosnelwegen E313/E34. Het vracht- en personeelsvervoer van zoveel nieuwe bedrijven zou het verkeersinfarct op de autosnelweg E313/E34 nog veel erger maken. Het valt niet te begrijpen dat bedrijfsleiders hun producten en personeel graag zouden zien stilstaan. Bijkomende wegeninfrastructuur waarvan intussen sprake is, lost het probleem niet op maar verschuift de files enkele km verder, en lokt integendeel nog meer verkeer aan. Bij smogalarm piekt het in de regio rond Antwerpen. Bijkomende industrie en bijhorende trafiek zal alleen maar voor meer fijn stof zorgen. Daarom: vestig industrie waar er reeds plaats voorzien is, vergroot de verkeerswaanzin niet, en behoud de waardevolle open ruimte op de Keer. Hou Oelegem en het aansluitend deel van Wommelgem landelijk. René De Belder - voorzitter VB Ranst


4. SP.A Ranst

(Uit het sp.a-programma: ) Sp.a is voor het behoud van De Keer als groene open ruimte en landbouwgebied. Ook de omgeving van Millegemveld moet als open ruimte behouden blijven. Sp.a Ranst nam overigens op 29 september ook deel aan de wandeling die sp.a en Groen van Wommelgem en Ranst op De Keer organiseerden. Ons standpunt over De Keer hebben we in het verleden meermaals herhaald in onze periodieke publicatie Spots. Het is ook vermeld in onze programmabrochure "Samen Ranst Beter Maken", die in geheel Ranst is verspreid. Ons standpunt is dus al die jaren onveranderd gebleven en uitgebreid gecommuniceerd bij de bevolking van Ranst. Marc Le Bruyn - voorzitter sp.a Ranst

PARTIJEN UIT WOMMELGEM


1. Gemeentebelangen Wommelgem

Gemeentebelangen Wommelgem is gekant tegen de ontwikkeling van een 200ha tellend bedrijventerrein aan de Keer. Gemeentebelangen vreest voor de leefbaarheid De leefbaarheid in Wommelgem is al zwaar belast door Rond Punt, Makro en Shopping Center, alle drie verkeersaantrekkend. De Herentalsebaan is, door bewust dichtslibben van Mortsel, voor vele automobilisten een sluipweg en een enig alternatief als er problemen zijn op de E313. Toename verkeer en gevaar Alleen voor dit ENA gebied geldt een toename van 12.000 vrachtbewegingen en 3.000 personenwagens, of dag en nacht iedere 7 seconden een extra vrachtwagen die het gebied in- of uitrijdt, tel daarbij het vrachtverkeer van andere ENA gebieden en van lokaal geplande bedrijventerreinen.

Chauffeurs kiezen zowel in spits- als daluren voor het snelste traject. Ondanks een verbreding zal de E34/E313 opnieuw snel verzadigd zijn en zullen zij sluipwegen nemen doorheen de woonzones van de omliggende gemeenten. Men zoekt naar een goede ontsluiting. Een extra oprit is echter een extra gevaar en zal voor files zorgen. Meer vrachtverkeer is meer kans op ongevallen. Deze hebben een grote economische schade tot gevolg. Gezondheid

Meer verkeer geeft meer geluid en door wegnemen van de huidige groene buffer draagt dit geluid verder en dit waarschijnlijk dag en nacht. Wij verwachten een toename grof en fijn stof. De natuurlijke filter (bomen,planten en bodem) verdwijnt. Er dreigt ook overstromingsgevaar! Door verharden van ondergrond valt een enorme buffer voor hemelwater weg. De toegevoegde waarde van dit project (transport, distributie en logistiek) is klein, de schade aan de leefbaarheid van de ruime omgeving is des te groter. Het gemeentebestuur plaatste borden "A102 in tunnel – geen lawaai en geen fijn stof"! 500 meter verder een zone van 2 km² laten ontwikkelen die nu nét een logistieke focus heeft, met lawaai en fijn stof als onvermijdbaar gevolg, zou van weinig consequent beleid getuigen. Rudy Stuer - Voorzitter Gemeentebelangen


2. Samen (een partij in de huidige gemeenteraad, doet verder als drukkingsgroep)

Antwoord uittredend gemeenteraadslid Günther Dauwen: Onze lokale partij SAMEN handhaaft haar standpunt van 2006 over of liever tegen het ENA, deze visie mag hernomen worden... maar wij hebben uit strategische overwegingen geen lijst ingediend. We blijven de politiek volgen meer als beweging dan als partij. Hier het standpunt van twee leden van Samen, die zich aansloten bij NV-A: Naar aanleiding van jullie platformtekst, kunnen we jullie meedelen, dat zoals het MER-plan nu voorligt, dat we dit zeker niet mee goed keuren! Wij vinden dat eerst alle bestaande bedrijventerreinen moeten ingevuld worden, voordat men er nieuwe kan ontwikkelen. De omvang van het bedrijventerrein is zeker niet aanvaardbaar, 200 ha. bijkomend industrieterrein zal in onze gemeenten een veel te grote overlast zijn. Onze dorpen worden sowieso al zwaar belast door het verkeer, E313, E34, kanaal, gewest en provinciewegen, en mogelijk ook nog de spoorwegontsluiting. Bovendien zou er met dit voorstel 200 ha. levensnoodzakelijk groen en open ruimte onherroepelijk verdwijnen. Bart Van Scharen


3. Groen-Rood Wommelgem

Al meer dan 10 jaar wordt er gepraat over de mogelijke ontwikkeling van een ENA-zone in het gebied De Keer op grondgebied van Wommelgem en Ranst. Oorspronkelijk werd er gesproken over "watergebonden industrie", maar al snel wijzigde dit in "transport- en distributiebedrijven". Ook de OpenVLD van Wommelgem was er als de kippen bij om hun idee van een op- en afrit aan de Q8-parking aan dit plan vast te koppelen en zo het plan de lokale steun te verlenen die het nodig had. De gevolgen voor Wommelgem waren groot: niet alleen werd de hele gemeente ingekleurd in Antwerps grootstedelijk gebied door de ENA-plannen, ook alle mobiliteitsproblemen worden al 10 jaar lang onder de mat geveegd omdat de nieuwe ontsluiting van de ENA-zone "alles wel zou oplossen".

Momenteel lijkt het windstil rond dit dossier. Niks is echter minder waar! Alle lopende mobiliteitsstudies i.v.m. de Antwerpse situatie vermelden en gebruiken immers de ENA-zone als argument om bepaalde infrastructuurwerken te verantwoorden: de studie rond de R11/R11bis, de verbreding van de E313/34 en de verantwoording van de keuze voor de A102 tussen Ekeren en Wommelgem door de Vlaamse Regering. Op deze manier is men goed bezig om via een "salamipolitiek" ons schijfje per schijfje de hele ENA-zone te laten slikken. Al deze plannen gebruiken mekaar als alibi voor een industriezone die niet gedragen kan worden door de omgeving.

Groen-Rood Wommelgem wil dan ook een duidelijk signaal geven aan de overheid: geen industriegebied op De Keer! Wij geloven niet dat meer beton het mobiliteitsprobleem zal oplossen, laat staan indien je nog extra verkeer wil aantrekken door 200ha transport- en distributiebedrijven te ontwikkelen. Dit gedeelte van de E313/34 is nu al één van de drukst bereden stukken snelweg van Vlaanderen. Groen-Rood zal het standpunt van Groen en sp.a Wommelgem ongewijzigd blijven verdedigen. Wij willen de gemeente leefbaar houden en de inwoners die zich in de ENA-zoekzone bevinden eindelijk zekerheid verschaffen. Wij zullen ons blijven verzetten tegen de plannen van de ENA-zone en de schrapping vragen van deze zoekzone! Jan Hertoghs – lijsttrekker Groen-Rood Wommelgem

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page