top of page
Zoeken
  • reddekeer

Verkiezingen in juni – Wij vroegen de standpunten op van alle Vlaamse partijen over de ENA-industrieplannen op de Keer

Bijgewerkt op: 6 uur geleden
Uit onze brief aan de partijen:

 

“Sinds de vorige verkiezingen zijn de weerslag van het klimaatprobleem en de noodzaak van een sterk klimaatbeleid nog serieus in belang toegenomen, getuige hiervan de terechte klimaatmaatregelen in het beleid van de lokale, provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden. Die vormen een antwoord op het gegroeide bewustzijn en de bezorgdheid bij het grote publiek. (…) Meer en meer télt elke morzel open ruimte, ontharden is overal de boodschap. Nochtans zijn deze plannen voor een nieuwe industriezone van 140 tot 200 hectare (naargelang de bron) nog altijd niet geschrapt. (…). Voortschrijdend inzicht zou logischerwijze deze twintig jaar oude plannen nu moeten doen kantelen!  Verkiezingen zijn een ideaal moment om standpunten te actualiseren. Het kiezerspubliek kan dan beter een correcte keuze maken. Kan u ons daarom tijdig het actuele standpunt van uw partij omtrent het ENA-dossier Lage Keer te kennen geven?

 

De antwoorden: hoopgevend, maar …

Hieronder vindt u de – opnieuw hoopgevend klinkende – politieke antwoorden, in volgorde van ontvangst. Maar zoals we uit de bevraging na de vorige Vlaamse verkiezingen geleerd hebben: eerst zien en dan geloven, want kort na die verkiezingen ging de Vlaamse regering gewoon voort met de plannen. CD&V en Open VLD hadden op 25 mei nog altijd niet geantwoord, na herhaalde verzoeken. Schrik om de waarheid te zeggen?

 

Het is niet verboden in het stemhokje rekening te houden met deze antwoorden, mocht u het ENA-plan op de Keer een belangrijk item vinden.

 

Red de Keer zal in elk geval bij de komende regeringsvorming de onderhandelende partijen achter de veren zitten met hun standpunten die ze voor de verkiezingen meedeelden!

 

….

 

GROEN

 

Groen sluit zich nationaal aan bij het standpunt van onze lokale groepen in Wommelgem en Ranst (zie hieronder*).

Bovendien hebben we als Groen (stad Antwerpen en de rand) onze bezwaren kenbaar gemaakt bij het openbaar onderzoek rond het Project De Nieuwe Rand. Daarbij spraken we ons uit tegen de plannen voor de aanleg van de A 102 en tegen de verbreding van de E313.

We zijn ook gekant tegen de aanleg van het nieuwe industrieterrein op de Keer.

En we zijn inderdaad voorstander van het lokaliseren van nieuwe bedrijven in de havenzone die daarvoor bestemd is.

We zijn wel heel erg gewonnen voor het idee van een klimaatgordel, maar dan als project op zich, en niet vooral ter compensatie van andere projecten die de groene buffer tussen stad en rand sterk aantasten.

Johan Malcorps - Fractiemedewerker


*Hier dat standpunt van Groen Ranst en Groen Wommelgem, dat Groen nationaal bij haar antwoord toevoegde


Geen ENA-industriezone op de Keer in Oelegem-Wommelgem

18 Januari 2021

Standpunt Groen Ranst en Groen Wommelgem - 18 januari 2021

Op 18 december vorig jaar zette de Vlaamse regering volop de deur terug open om de grote open ruimte op de Keer in Oelegem en Wommelgem te herbestemmen voor 200 ha industriezone. Dat plan kadert in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), een lint van nieuwe industriezones langs het Albertkanaal en de E313, van Antwerpen tot Hasselt. Groen vraagt de regering dit plan te schrappen.

De realisatie van deze ENA-zone in onze beide gemeenten is nog niet voor direct. Men zou pas beginnen nadat alle verkeersproblemen rond Antwerpen opgelost zijn dankzij Oosterweel en de A102 (de geplande snelweg tussen Ekeren en het rondpunt in Wommelgem), dus ten vroegste binnen tien jaar of meer. Maar Groen Ranst en Groen Wommelgem willen niet wachten tot het te laat is en bevestigen daarom nogmaals het gekende standpunt dat deze industriezone hier ongewenst is.

Onze argumenten krijgen intussen nog meer draagvlak, nu de strijd tegen de klimaatopwarming op alle fronten steeds ernstiger genomen wordt: op Europees, federaal, Vlaams en ook gemeentelijk niveau. Een onderdeel daarvan, de bouwshift (vroeger: betonstop) is een algemeen aanvaarde doelstelling geworden, die evengoed voor nieuwe industrie geldig moet zijn als voor woningbouw.

De Keer is een grote open ruimte met natuur en biodiversiteit, een brede groene corridor tussen de Schijnvallei en het Zevenbergenbos nabij het stadsgebied Antwerpen. Die zone is te waardevol om op te offeren, niet enkel wegens de mensen die er wonen en de landbouwers die er werken, maar ook voor de vele fietsende en wandelende bezoekers. Hun groeiende aanwezigheid op de Keer toont het toegenomen belang van groene open ruimte in het kader van zowel de klimaatwijziging als van de coronacrisis.

Groen is vóór lokale, toekomstgerichte, duurzame bedrijvigheid. Maar eventuele extra industriezone kan enkel ingericht worden via inbreiding, spaarzamer ruimtelijk beleid en sanering van vervuilde bedrijventerreinen, en niet ten koste van open ruimte, natuur, landbouw of inwoners.

Het verkeersinfarct in de hele regio (op de autosnelwegen én door de dorpskernen in en rond de Keer) laat de bijkomende vervoersproblemen van een dergelijke grote industriezone niet toe; en Oosterweel, de A102 en bijkomende rijvakken zullen dat niet oplossen.

De Vlaamse Regering wil zich toespitsen op “watergebonden overslagbedrijven” op De Keer, maar men zou hiervoor beter zoeken in het havengebied zelf. Daar is nog meer dan genoeg watergebonden industriegrond ter beschikking. Bovendien leveren overslagbedrijven erg weinig toegevoegde waarde op, maar veroorzaken ze wel veel bijkomend wegtransport en dus ook files, vervuiling en klimaatproblemen.

Ook kunnen wij ons niet van de indruk ontdoen dat men met deze verschuiving van bedrijvigheid uit de haven vooral de strengere regels rond havenarbeid wil omzeilen.

Laat ons dit ENA-plan zo snel mogelijk schrappen, zodat landbouwers, bewoners en fietsers of wandelaars in het gebied eindelijk gerust kunnen zijn.

Groen Ranst en Groen Wommelgem – 18 januari 2021 

 

….

 

VOORUIT

 

Vooruit wil dat Vlaanderen de komende jaren inzet op de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam industriebeleid. Dat houdt niet alleen in dat nieuwe industrie vooral moet focussen op nieuwe technologieën, maar ook dat nieuwe bedrijven en terreinen efficiënt en duurzaam wordt ingeplant. Industrie moet zoveel mogelijk een plaats krijgen binnen het bestaande ruimtebeslag, goed ontsloten zijn, en met het grootste respect voor de gezondheid en veiligheid van de omwonenden. We stellen met Vooruit al jaren vast dat de Lage Keer vanuit die parameters geen aangewezen locatie is om nieuwe industrie in te planten. De omgeving kampt nu al met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. De aanleg van een bedrijventerrein zou ook leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen. Er is bovendien onvoldoende lokaal draagvlak om de inplanting van nieuwe industrie op deze locatie.

 

We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Daarvoor lijken ons echter eerder brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) beter geschikt: ze situeren zich binnen het bestaand ruimtebeslag, kunnen gesaneerd worden en opnieuw een invulling krijgen als bedrijventerrein. Zo’n gebieden liggen onder meer in het Antwerpse havengebied (petroleumsite Antwerpen Zuid, waar het project Antwerp Blue gate wordt ontwikkeld), in Willebroek-Noord en in Hemiksem. Ook de terreinen van verlaten industriële sites in het ENA langs het Albertkanaal (INEOS PTA site in Geel, SAPPI in Lanaken (25ha)…) zouden ruimte kunnen bieden voor herbestemming of nieuwe activiteiten.

 

Vooruit blijft dan ook bij het standpunt dat het aangewezen is om de Lage Keer niet aan te snijden als industriegebied, en wil de komende jaren meewerken aan een andere, duurzame en kwalitatieve ontwikkeling van de Keer. We gaan voor een groene bestemming met plaats voor natuurbeleving, plattelandstoerisme, wonen en landbouw.

 

Iris Strouven - Secretariaat voorzitter

 

….

 

N-VA

 

Het standpunt van de N-VA en van de lokale afdelingen die betrokken zijn, is sinds vorige verkiezingen ongewijzigd gebleven. Ik bezorg u hierbij graag een iets actuelere formulering.

Het standpunt van de N-VA en van de betrokken afdelingen is sinds 2018 niet gewijzigd. Het belang van het behoud van open ruimte is sindsdien enkel nog actueler geworden. Dat geldt ook voor het belang van het behoud van het landelijk karakter van Ranst. Vooraleer er sprake kan zijn van een mogelijke uitbreiding van de bestaande KMO zone Ter Strate, moet er eerst een ontsluiting voor het vrachtverkeer gerealiseerd worden. Deze ontsluiting mag sowieso niet door de dorpskernen van Ranst of Wommelgem gaan maar moet een rechtstreekse verbinding maken met de autosnelweg E34 of E313.

 

Arnout De Cuyper - Coördinator partijorganisatie

 

….

 

VLAAMS BELANG

 

Zoals gevraagd, een nationaal Vlaams Belang-standpunt aangaande de Keer (dat uiteraard ons lokale standpunt bekrachtigt):

 

Het Vlaams Belang is tegen de omvorming van het openruimtegebied de Keer tot industriegebied. De redenen daarvoor zijn evident:

 

1. Onze schaarse open ruimten ten oosten van Antwerpen moeten behouden blijven en de waardevolle bossen die in de Keer staan verdienen bescherming.

2. Het is onwenselijk dat in overstroombare gebieden nog gebouwd wordt. Een deel van de Keer is van nature overstroombaar gebied.

3. De ontwikkeling de Keer zal de verkeersproblematiek in de omgeving en op de E313 doen toenemen. Om deze reden is een industriezone op deze plaats geen goed idee.  

Wij zien de Keer als natuur waar gewandeld en gefietst wordt.

 

Wim Van Osselaer - Fractiesecretaris in het Vlaams Parlement

 

….

 

PVDA

 

Wij zijn voor het behoud van de landelijke ruimte. Wij streven naar een openbare ruimte op maat van de mensen, niet van de bouwpromotoren. De sleutelwoorden van ons programma zijn kernverdichting (van dorpen en steden), ontharding en vergroening. We willen meer bos en natuur, zeker in de stadsrand, en het behoud van landbouwgebied. De bestaande industriezones langs de haven moeten maximaal benut worden. Daarnaast moet er een onderzoek komen naar de benutting van bestaande of leegstaande industriezones langs het Albertkanaal.

 

Uit de Grote Bevraging, een enquête die we hebben afgenomen bij meer dan 104.000 Belgen, is gebleken dat het klimaat voor werkende mensen een even grote prioriteit is als koopkracht en eerlijke belastingen. Vandaar dat voor ons een gezonde leefomgeving en de nabijheid van recreatieve natuurgebieden essentieel zijn. In dat kader denken we dat het aangewezen is om het eerder afgelegen gebied dat De Keer is, te ontsluiten voor wandelaars en fietsers door de (her)aanleg van volwaardige wandel- en fietspaden. Er is nood aan een toekomstplan om de mogelijkheden van De Keer als een volwaardig natuur-, landbouw- of recreatiegebied in te richten en beter te doen aansluiten bij omliggende groene gebieden als Zevenbergen (Ranst) en de Schijnbeemden (Wijnegem).

 

Secretariaat PVDA Antwerpen

 

….

 

En verder ...


Ook kwamen er twee reacties van lokale afdelingen die geen rechtstreekse link (meer) hebben met nationale partijen:

(maar in september doen we sowieso deze oefening opnieuw, om de standpunten van de lokale partijen te vragen in het kader van de lokale verkiezingen in oktober)

 

PIT (Ranst)

PIT is van oordeel dat een extra KMO zone op het gebied van “De Keer” niet wenselijk is als onderdeel van het ENA project. Deze locatie is niet geschikt als KMO/Industriezone volgens ons. Er zijn nog veel onduidelijkheden omtrent dit dossier. Tevens denken wij dat er betere locaties zijn langs het Albertkanaal waar vandaag al een bestaande site is en de omsluiting geen extra belasting geeft. Een bestaande groene long in onze omgeving, is beter te behouden.

Dirk Verbruggen – voorzitter PIT

 

Gemeentebelangen (Wommelgem)

"Gemeentebelangen is geen afdeling van cd&v. Als onafhankelijke partij willen wij net de lokale belangen verdedigen. Jullie doel is dus ook ons doel. Al jaren trachten wij nauwere samenwerkingen aan te gaan met Ranst en Wijnegem. Op deze wijze willen wij de krachten bundelen om zo de belangen van de zone rond het kanaal kracht bij te zetten.

Yve Staes - voorzitter Gemeentebelangen

217 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


blogpost zwerfvuilactie de keer 2021
bottom of page