Zoeken
  • Red de Keer

4 oktober 2022 Elke kans op inspraak aangrijpen - doe jij ook mee? Voorbeeld van reactie

Bijgewerkt op: 9 okt.

Tot 11 oktober 2022 kan iedereen een publieke reactie indienen bij de onderzoeksfase van "De Nieuwe Rand", het grote nevendossier van ons ENA-dossier. Als betrokken actiecomité heeft Red de Keer zelf een uitgebreide tekst ingediend. U vindt daarvan hieronder een samenvatting. Kopieer deze gerust om ze (al dan niet gewijzigd of aangevuld) te kunt gebruiken voor uw eigen reactie!


Wat men vroeger het dossier “Oostelijke Verbinding” noemde, heet nu “De Nieuwe Rand”. Het is het “complex dossier” (een juridische term) dat gaat over alle geplande projecten ten oosten van Antwerpen rond mobiliteit, natuur, klimaat…

“Ons” dossier, het ENA op de Keer, zit niet rechtstreeks mee IN dat complex dossier, maar is er een belangrijk nevendossier van. Beide dossiers zitten in dat vreselijke besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2020, dat het ENA na lange tijd stilte terug uit de kast haalde.
De Nieuwe Rand: onderzoeksfase


Op dit moment ligt een document ter inzage (de alternatievenonderzoeksnota) met een overzicht van wat er allemaal moet onderzocht worden om tot goede beslissingen te komen. Nog tot 11 oktober kunnen wij, het publiek, daar ons gedacht over zeggen.


Actiecomité Red de Keer schreef reeds een uitgebreide reactie over de te plannen onderzoeken, voor zover die een link hebben met het ENA op de Keer.

Inspraaknota van Red de Keer
.pdf
Download PDF • 412KB

Onze opmerkingen gaan over de nieuwe mobiliteitsinfrastructuren (rijvakken, Q8….), recente evoluties in onze internationale economie, het groeiend belang van het klimaatprobleem, compensatie voor de CO2-uitstoot enzovoort. We hameren op de noodzaak van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek met een kostenbatenanalyse die de klimaatwaarde van open ruimte en natuur grondig berekent en meetelt in de balans.


WIJ NODIGEN JOU UIT OM OOK IN EIGEN NAAM TE REAGEREN.

Hiervoor kan je je baseren op de samenvatting hieronder van onze eigen tekst.

Of het iets helpt… weten we niet, de belangen achter de schermen zijn groot, maar we moeten élke mogelijkheid benutten om de Keer te redden. Óns belang, de open ruimte op de Keer, is óók groot!

In elk geval gaat men onze en uw reacties bekijken: het onderzoeksteam moet een antwoord geven op elke opmerking die binnenkomt.


Reageren kan ten laatste op 11 oktober en wel als volgt:

- mailen naar denieuwerand@vlaanderen.be (dat is het makkelijkst),

- ofwel een schriftelijke reactie indienen bij je gemeentebestuur of ten aanzien van ir. Eva Van den Bossche, Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 2018 Antwerpen.


Hieronder een tekst die u kan kopiëren als basis van úw reactie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Mijn reactie op de alternatievenonderzoeksnota

Het ENA op de Keer is een belangrijk nevendossier van het complex dossier De Nieuwe Rand, met de nodige gevolgen voor de Nieuwe Rand en de alternatievenonderzoeks-nota.

De plannen dateren nog van tijden van gestadige groei, met steeds toenemende internationale handel. Intussen remde corona en later ook de oorlog in Oekraïne de invoer af. We verminderen onze afhankelijkheid van buitenlandse grondstoffen en energie, en er is terug een tendens naar meer lokale productie i.p.v. invoer. We kampen intussen ook met nijpende tekorten aan werknemers, en iedereen verwacht tegelijk een heuse recessie in Europa. Vooral is er tot slot de klimaatcrisis, waarvan iedereen pas de jongste jaren doordrongen is geraakt.


Ik vraag daarom nieuwe onafhankelijke wetenschappelijke prognoses inzake de nood aan nieuwe mobiliteitsinfrastructuren, rekening houdend met al die recente evoluties. Ik dring daarbij vooral sterk aan op een onafhankelijke wetenschappelijke maatschappelijke kostenbatenanalyse die rekening houdt met de klimaatcrisis. Die brengt ons immers tot inzicht in de sterk toegenomen en nog steeds toenemende waarde van elke m² open ruimte.

De beoogde 200 hectare open ruimte voor de ENA-industriezone op de Keer is nauw verweven met het dossier De Nieuwe Rand. In deze alternatievenonderzoeksnota vraag ik dan ook aandacht voor alle mogelijke onderdelen die betrekking hebben op dat ENA, zoals een eventuele vijfde E313-rijstrook (bovenop de uitbreiding met een vierde rijstrook) die bestemd zal zijn voor het eventuele bijkomende ENA-verkeer. Idem voor elk onderdeel van de herinrichting van de Q8-parking dat enkel ten behoeve van het ENA zou dienen. Betrek dus die rijstrook en die stukken Q-8 parking mee in de kosten-batenanalyse vanuit het criterium klimaatbeleid (waarde open ruimte voor infiltratie, droogte en overstroming, afkoeling…). Onderzoek ook de geluidshinder en hoe die op te lossen.


Een gelijkaardige kostenbatenanalyse voor het ENA zélf kan ik in dit plaatje niet eisen, maar ze moet zeker ook gemaakt worden, want een negatieve uitkomst zou betekenen dat de ermee verbonden onderdelen in De Nieuwe Rand nutteloze inname van open ruimte betekenen.


Wij stellen vast dat op de Keer twee verschillende claims gelegd worden: enerzijds binnen De Nieuwe Rand als zoekzone voor de klimaatgordel, wat wij prima vinden; maar tegelijk is de Keer zoekzone voor het ENA, wat compleet tegengesteld is aan belangrijke doelstellingen van De Nieuwe Rand. Dat is voor burgers die mee willen werken zoals deze publieke raadpleging een voorbeeld van verwarring scheppende complexiteit, wij vragen meer integratie.


Ik vraag grondig onderzoek niet alleen maar compenserende maatregelen voor de CO2-uitstoot bij de constructie van al de geplande infrastructuur - inbegrepen waar die bossen, natte gebieden en andere compensatie zal geschieden. Maar ook voor al de bijkomende uitstoot van het nieuwe verkeer dat in onze regio veroorzaakt zal worden door de nieuwe infrastructuren. Elke nieuwe weg of rijstrook trekt nieuw verkeer aan.


Al die compenserende natuur legt men best éérst ofwel tegelijk aan met de infrastructuren, omdat te vrezen is dat er anders onvoldoende compensatie zal komen.


De Nieuwe Rand mikt terecht op de modal shift. Maar ik vrees dat het ENA maar voor een klein deel geschikt is voor watergebonden bedrijven – veel minder dan waar de overheid vaak mee schermt als argument. Het zoekgebied ligt immers tot meer dan anderhalve km landinwaarts t.o.v. het Albertkanaal. Daar zullen dan andere bedrijven komen, die méér wegverkeer veroorzaken, wat loodrecht ingaat tegen de doelstellingen van De Nieuwe Rand. Ook op dit punt vragen wij onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat de nood aan klimaat-openruimte-bedrijfszone berekent en afweegt.


Ik vraag tot slot dat de onderzoeken voor De Nieuwe Rand vooraf of minstens achteraf worden voorgelegd of getoetst bij de onafhankelijke onderzoekers van het nieuwe Klimaatcentrum, dat voor dit soort beleidsvragen bedoeld is en in 2023 van start gaat.

Graag voor ontvangst bevestigen, dank u.

(naam – adres)


128 weergaven0 opmerkingen