Zoeken

De trein stond een paar jaar besluiteloos stil in een tussenstation. Maar op 18 december zette de regering het sein op groen. Er komt nu heel wat op ons af. Red de Keer roept alle hens aan dek. Schrijf u in om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief en/of om ons actiecomité te versterken. In februari volgt een uitgebreide digitale infosessie met verschillende sprekers.Gebiedsprogramma Wommelgem-Ranst en omgeving

Bij de laatste verkiezingen (mei 2019) leek alles nog ver weg: “Eerst moet de verkeersknoop ontward zijn.” (CD&V) / “Sp.a blijft tegen de aanleg van een bedrijventerrein op de Keer.” (SP.A) / “Voor uitbreiding van de kmo-zone Ter Straten moet eerst een ontsluiting voor het vrachtverkeer gerealiseerd worden.” (N-VA) / “Dit ENA-plan dus snel schrappen zodat landbouwers, bewoners en fietsers of wandelaars in het gebied eindelijk gerust kunnen zijn.” (Groen) / “Uitbreiding van de Keer naar kmo-(industrie)zone is voor ons niet aan de orde.” (Vlaams Belang)


Maar de Vlaamse regering smelt nu een flink pak dossiers samen in één groot complex project, het “gebiedsprogramma Wommelgem/Ranst”, met planningsprocessen en onderzoeksprojecten rond mobiliteit, omgeving, economie en openbare werken. In die smeltkroes bevinden zich:


- Oosterweel + een 4de en 5de rijstrook op de autosnelweg + doortrekking tram naar Q8 waar een gigantische P&R komt + tweede spoor Antwerpse haven + de nieuwe autoweg A102 tussen Ekeren en rond punt Wommelgem;

- Herstructurering bestaande bedrijventerreinen en creëren aanvullende bedrijfsruimte voor de behoeften in de regio (lees: het ENA op de Keer);

- En tot slot: Groenpool Antwerpen. Dit gaat over - op zich soms zinvolle - initiatieven voor natuur en open ruimte, helaas vooral in ruil voor innames op de Keer. Als u het ons vraagt: het draagvlak om de Keer in te nemen voor industrie was al lang bij bevolking en politici aan het wegebben, en het is niet verboden Groenpool te zien als een operatie om dat draagvlak terug op te krikken.

U vindt die nieuwe Vlaamse beslissing HIER, en het eindresultaat van het onderzoek Groenpool HIER.

Maar de strijd is nog lang niet verloren!


Red de Keer bundelt oude en nieuwe krachten om de Keer zo veel mogelijk te vrijwaren en de belangen van de bewoners te verdedigen. Met “bewoners” bedoelen we bij uitbreiding álle inwoners van de getroffen gemeenten Wommelgem en Ranst, die hun grote, waardevolle groene openruimte op de Keer niet willen verliezen voor fabrieken.


Er is nog tijd. De timing is: eerst Oosterweel realiseren, dan pas de A102 (gepland voor 2030), daarna het 5de rijvak op de E313, bestemd voor het ENA. En dán pas beginnen met het ENA op de Keer.


We strijden verder met onze “oude” én een aantal nieuwe argumenten.

Tot nu toe waren dit onze belangrijkste beweegredenen:


- De rust en de natuur in die 200 ha groene openruimte vlakbij Antwerpen is té waardevol;

- Nog meer verkeer kan niet op een al oververzadigd wegennet + de druk op de woonkernen;

- Het ENA mikt vooral op overslagbedrijven: containers van schepen overzetten op ander transport. Dat is zinvoller in de haven, die dichtbij ligt en waar nog veel industriezone vrij is.


Nieuwe elementen:

- De regering laat het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) nagaan of aan dit soort bedrijven nog veel nood is, en zo ja: het beste op de Keer en of in de haven zelf?

- De samenleving én alle overheden vinden klimaat en betonstop (nu "bouwshift") steeds belangrijker. Red de Keer benadrukt dat daar dan ook fabrieken en bedrijven onder vallen;

- Nieuw overheidsprobleem: Vlaanderen zal voor Europa moeten buigen i.v.m. het stikstofprobleem. Nederland moest eerder al megalandbouwbedrijven sluiten en verkeersmaatregelen nemen, zoals max. 100km/u op alle snelwegen. In onze media “vreest” men dat zelfs Oosterweel in het gedrang komt: “De stikstofcrisis dreigt onze economie lam te leggen. (…) Dat zou de bouwsector en de verdere ontwikkeling van de haven aan banden leggen.” (DSt 21 dec2020). Als het ENA op de Keer nu al één zekerheid inhoudt, dan is het wel heel veel bijkomend verkeer en dus stikstof;

- De nood aan werkgelegenheid is in onze regio een vals argument, dat bewijzen de tabellen;

- Een deel is overstromingsgevoelig, en op de Keer staan flink wat historisch waardevolle gebouwen.


Wat nu, Red de Keer?


Nieuwe frisse krachten kwamen Red de Keer versterken. We plannen een digitaal infomoment voor alle inwoners van Ranst en Wommelgem, parlementaire vragen, inschakelen van de pers en andere acties. Stuur ons een mailtje om in te schrijven voor de nieuwsbrief en/of ons te versterken! Hou website, facebookpagina “Red de Keer” en onze nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum van de digitale infosessie, met verschillende sprekers.

15 weergaven0 opmerkingen


Nog geen jaar geleden hengelden we bij de lokale partijafdelingen naar hun standpunt (de antwoorden vindt u in het vorige bericht. Maar op 26 mei zijn het Vlaamse, federale en Europese verkiezingen en nu kregen we van bijna alle nationale Vlaamse partijorganen een antwoord.


Hieronder de – opnieuw redelijk hoopgevende – politieke antwoorden. Maar zoals we uit de bevraging na de vorige Vlaamse verkiezingen geleerd hebben: eerst zien en dan geloven, want even na die verkiezingen ging de Vlaamse regering gewoon voort met de plannen.


De Keer is zeer waardevol als open ruimte. En verkeersproblemen maken een industriezone hier onmogelijk. Dat inzicht groeit. Over de noodzaak van een betonstop is het politieke draagvlak stilaan een vaststaand feit. Wordt het dan niet tijd om de plannen voor een gigantische ENA-industriezone op de Keer te schrappen en de inwoners en landbouwers uit de onzekerheid te halen?


SP.A


sp.a blijft bij het standpunt dat reeds werd ingenomen bij de vorige verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Niettegenstaande de vraag van het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, moet worden vastgesteld dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein op “de Keer”. Los daarvan zijn er ook andere argumenten die maken dat het aanleggen een bedrijventerrein op deze site niet aangewezen is. We hebben nu al te kampen met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. Bovendien zou de aanleg van een bedrijventerrein leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen. We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Maar we willen daarvoor vooral brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) saneren en terug een bestemming geven als bedrijfsterrein. Zo’n gebieden liggen onder meer in het Antwerpse havengebied (petroleumsite Antwerpen Zuid, waar het project Antwerp Blue gate wordt ontwikkeld), in Willebroek-Noord en in Hemiksem. Wat ook de resultaten van de plan-MER studie over ENA zijn, sp.a blijft dus tegen de aanleg van een bedrijventerrein op de Keer. sp.a wil zich er in ieder geval toe engageren om mee te werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van de Keer. We gaan hier voor een groene bestemming met plaats voor natuurbeleving, plattelandstoerisme, wonen en landbouw.

Communicatiedienst sp.a


***


GROEN


Groen blijft - zoals al van bij het begin van de ENA-plannen het geval was - vinden dat deze industriezone op de Keer geschrapt moet worden. Ons oude standpunt krijgt nog meer draagvlak nu de betonstop eindelijk een algemeen aanvaard principe is geworden, dat evengoed voor nieuwe industrie geldig is als voor woningbouw. Eventuele extra industrieterreinen – wat Groen betreft: liefst voor duurzame industrie - kunnen enkel ingericht worden via inbreiding, spaarzamer ruimtelijk beleid en sanering van vervuilde bedrijventerreinen, en niet langer ten koste van open ruimte, natuur, landbouw of inwoners. Specifiek voor De Keer blijven bovendien de al zo vaak vermelde argumenten van kracht:

  • het verkeersinfarct in de hele regio (op de autosnelwegen én door de dorpskernen in en rond de Keer) laat de nog bijkomende vervoersproblemen van een dergelijke grote industriezone niet toe;

  • de gekozen locatie maakt een ontsluiting naar de snelwegen onmogelijk, zodat de dorpskernen de dupe zouden worden;

  • De Keer als grote open ruimte met natuur en biodiversiteit nabij het stadsgebied Antwerpen is te waardevol om op te offeren;

  • en de soort industrie waar men hoofdzakelijk op mikt, overslagbedrijven, levert weinig toegevoegde waarde op maar veroorzaakt daarentegen erg veel bijkomend wegtransport, dus files, vervuiling en verergering van de klimaatwijziging.

Laat ons dit ENA-plan zo snel mogelijk schrappen, zodat landbouwers, bewoners en fietsers of wandelaars in het gebied eindelijk gerust kunnen zijn.

Ingrid Pira, namens Groen


***


CD&V


Het CD&V-standpunt wat betreft de ontwikkeling van het Economisch Netwerk Albertkanaal is ongewijzigd ten opzichte van eerdere communicatie. Vooraleer er zelfs maar sprake kan zijn van een industriële ontwikkeling moet eerst de verkeersknoop zijn ontward. Dat is op dit ogenblik verre van het geval. Bovendien moet een en ander worden afgestemd op de visie van het Toekomstverbond. In de zomer van 2015 heeft de Vlaamse Regering gekozen voor de ontwikkeling van de Zwaaikom op de andere oever van het kanaal, en de beslissing over de Keer uitgesteld om de hierboven aangehaalde redenen. Tijdens de plenaire vergadering eind vorig jaar werd duidelijk dat zelfs deze ontwikkeling qua verkeersgeneratie problematisch is.

Secretariaat Ceder – studiedienst CD&V


***


VLAAMS BELANG


Een uitbreiding van de Keer naar KMO-(industrie)zone is voor het Vlaams Belang niet aan de orde. Ook al omdat simpelweg de problematische mobiliteit in de directe omgeving dit niet toelaat. Als alternatief denken wij aan verdere reconversie en inbreiding in het industriegebied verder langs het Albertkanaal in Herentals en Grobbendonk.

Tom Van Grieken, voorzitter


***


N-VA


Net zoals geschreven werd door N-VA Ranst naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn ook wij voorstander voor het behoud van het landelijk karakter van Ranst en voor het behoud van de openruimten. Vooraleer er sprake kan zijn van een mogelijke uitbreiding van de bestaande KMO zone Ter Strate moet er eerst een ontsluiting voor het vrachtverkeer gerealiseerd worden. Deze ontsluiting mag niet door de dorpskernen van Ranst of Wommelgem gaan maar moet een rechtstreekse verbinding maken met de autosnelweg E34 of E313.

Freek Niesten, Ombudsdienst N-VA

***

6 weergaven0 opmerkingen

In oktober kiezen we de nieuwe gemeenteraden. Red de Keer vroeg aan de lokale partijafdelingen van Ranst en Wommelgem naar hun standpunt om de plannen al dan niet definitief te schrappen. We wilden de antwoorden in juni publiceren maar het was iets langer wachten tot alles binnen was.


Die antwoorden zijn voor een deel positief: een grote industriezone op de Keer mag er volgens een aantal partijen echt niet komen. Andere nuanceren: eerst de verkeersproblemen oplossen, daarna zien we wel! Dan denken wij: “De verkeersproblemen oplossen…”: gaat dat er ooit van komen?


We gaan zeker niet meer te snel hoera roepen. Bij de vorige nationale verkiezingen hoorden we een nog veel positiever liedje weerklinken, maar de daarna aangestelde Vlaamse regering ging al snel gewoon door met de plannen!


Hieronder, per gemeente en per partij, de teksten in volgorde van ontvangst. U doet ermee wat u wilt, als u binnenkort in het kieshokje staat. Tip: laat uw partij wel weten wat u van hun standpunt vindt!PARTIJEN UIT RANST


1. Groen Ranst

“Het standpunt van Groen blijft ongewijzigd. Altijd hebben we gepleit tegen deze grootschalige plannen voor industrie op de Keer. Belangrijkste argumenten:


• de onmogelijke ontsluiting van deze zone zonder nóg meer verkeersdruk (nu al problematisch door o.m. de kmo-zone Ter Straten en de verkeerschaos op de autosnelweg);

• de aantasting van de leefbaarheid - zelfs tot woonkernen in de ruimere omgeving;

• en vooral: het verlies van deze nog resterende kostbare open ruimte dichtbij Antwerpen, wat meer dan ooit zou botsen met de voorgenomen betonstop - die wat ons betreft NU al moet ingaan.


Deze open ruimte, een belangrijke groene corridor tussen de Schijnvallei en het Zevenbergenbos, is te waardevol om op te offeren, niet enkel voor de mensen die er wonen en de landbouwers die er werken, maar ook voor de vele fietsende en wandelende bezoekers.


Groen is vóór lokale, toekomstgerichte, duurzame bedrijvigheid. Extra industrieterrein moet – voor zover het nodig zou zijn - gezocht worden door inbreiding en door spaarzaam ruimtelijk beleid. Rond de haven van Antwerpen is nog veel industriegrond beschikbaar indien grote projecten nodig zijn. Het is ook duurzamer om via versnelde sanering vervuilde bedrijventerreinen rijp te maken voor nieuwe activiteiten, dan altijd maar nieuwe zones aan te snijden.

Schrap dus deze plannen op de Keer, zodat landbouwers en bewoners opnieuw gerust kunnen zijn!


Het bestuur van Groen Ranst”


* * *


2. Vlaams Belang Ranst


“Het standpunt van Vlaams Belang Ranst i.v.m. het dossier “Red de Keer” is sinds 2009 onveranderd gebleven. Kort samengevat blijven wij ijveren voor het behoud van deze landelijke en groene zone zonder uitbreiding van het bedrijventerrein!


• Behoud van de nog onbebouwde ruimte (natuur, bos, landbouw)

• Stoppen of tegenhoud van plannen om in of door onze gemeente nog meer TDL-verkeer (transport, distributie en logistiek) toe te laten

• Luchtverontreiniging, geurhinder en lawaaihinder voor de omwonende tegengaan

• Sluikverkeer voorkomen

• Visuele aspect speelt tevens een grote rol! Geen opeenstapeling van containers, tijdelijk of langdurig parkeren van vrachtwagens enz.


Voor Oelegem is deze 300 ha groene zone een prachtig stukje natuur. Voor de overheid is het in gebruik nemen van deze 300 ha een druppel op een hete plaat. Het zal geen oplossing bieden aan het drukke verkeer op de E313 en het is enkel een verschuiving van misschien 20 km tussen het havengebied en de streek rond het kanaal te Oelegem.

De opoffering van De Keer zal niet zorgen voor een allesomvattende oplossing. Men zal geen geschiedenis schrijven door dit stukje land te veroveren.

Daarom blijven we er voor ijveren, blijven we er voor vechten dat het comité “Red De Keer” en omwonenden op beide oren mogen slapen en nog lang en zorgeloos mogen genieten van dit prachtig agrarisch gebied!


In naam van ons bestuur, Christel Engelen, gemeenteraadslid Vlaams Belang Ranst”


* * *


3. Open VLD Ranst


“Open VLD Ranst wenst te benadrukken dat onze gemeente gebukt gaan onder een dagelijkse verkeerslast. De werkelijke uitbouw van dit terrein Wommelgem–Ranst is steeds gekoppeld aan de bindende voorwaarde dat eerst de mobiliteitsknoop moet worden ontward. Het is voor Open VLD duidelijk dat zolang er geen oplossing voor de huidige verkeersproblematiek gevonden wordt er van enige ‘Keer ontwikkeling’ geen sprake kan zijn.

Zolang aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, staat dit dossier on hold.


Sonja De Pooter - Voorzitter Open VLD Ranst”


* * *


4. CD&V/WIJRanst


“Voor CD&V/WIJRanst is ons standpunt in deze materie ongewijzigd ten opzichte van het verleden. Voor ons is nog steeds de mobiliteit en bereikbaarheid van de huidige KMO zone de eerste prioriteit. Wij willen pas over een verdere ontwikkeling nadenken na de uitvoering van de nodige infrastructuuringrepen die noodzakelijk zijn om onze dorpen terug een leefbare toekomst te geven. Van alle studies en of ideeën die men op andere beleidsniveaus verkondigt nemen wij acte, en houden we in ons achterhoofd.

In de hoop u bij deze voldoende en duidelijk te hebben geïnformeerd,


Dirk Verbruggen (voorzitter) - Tine Muyshondt (lijsttrekker)”


* * *


5. Sp.a Ranst


“Het standpunt van de sp.a tegenover de ontwikkeling van De Keer in het kader van het ENA is tegenover de vorige gemeenteraadsverkiezingen en nationale verkiezingen onveranderd. Wij blijven voorstander van het behoud van De Keer als groene zone en landbouwgebied en zijn tegen de ontwikkeling van dit gebied als industriezone als onderdeel van het ENA. De sp.a zal niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, maar zal wel plaatselijk campagne voeren bij de verkiezingen in 2019. Volksvertegenwoordiger en kandidaat voor onze regio, Yasmine Kherbache, zal de bekommernissen van de inwoners van de Keer meenemen in haar campagne voor de nationale verkiezingen.


Marc Le Bruyn - Wnd. voorzitter sp.a Ranst”


* * *


6. N-VA Ranst


“Beste, je hebt even moeten wachten op een antwoord, maar bij N-VA wordt er in een verkiezingsjaar een programma geschreven dat eerst door de bestuursleden moet goedgekeurd worden alvorens wij naar buiten komen met onze standpunten. De goedkeuring hebben we gekregen op 22 juni 2018.

In het onderdeel Ruimtelijke ordening staat:

Schaarse open ruimte slim vrijwaren

Vlaanderen is een lappendeken op het vlak van ruimtelijke ordening. Lintbebouwing en verharding van de oppervlakte blijven toenemen, ook op plaatsen die ver van voorzieningen liggen of die enkel met de wagen bereikbaar zijn. Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart.

Open en groene ruimte stimuleren

We versterken de open en groene ruimte door natuurontwikkeling, landschapsbeheer en een leefbaar platteland met voldoende plaats voor natuur, landbouw en zachte recreatie.

• In strategische landbouwzones voeren we een actief grondbeleid, zodat het landbouwgebruik niet in het gedrang komt door allerlei nieuwe ontwikkelingen.

• Grote projecten met een belangrijke ruimtelijke impact worden vooraf grondig getoetst aan hun leefbaarheid en aan de draagkracht van de omgeving.


In het onderdeel Leefmilieu staat: Iedereen in een kwalitatieve, groene omgeving laten wonen


De inbeslagname van de open ruimte door nieuwe ontwikkelingen moeten we een halt toeroepen. Dat betekent niet dat we moeten ‘stoppen met bouwen’, maar wel dat we voortaan anders en slimmer moeten bouwen. We behouden de open ruimte en beperken de oppervlakteverharding. De bestaande open ruimte moet niet alleen worden behouden maar ook uitgebreid en versterkt tot een natuurlijk en samenhangend functionerend geheel, inclusief het landbouwgebied.


In het onderdeel Economie staat:

Een Ondernemingsvriendelijke gemeente


Het lokaal ondernemerschap vormt de basis van onze welvaart, zorgt voor tewerkstelling en draagt bij tot het welzijn van onze burgers. Daarom willen we ook maximaal kansen bieden aan zelfstandige ondernemers en bedrijven.


• We stimuleren en ondersteunen structurele samenwerking tussen ondernemingen op een bedrijventerrein en stimuleren lokaal ondernemerschap maximaal.

• De gemeente tracht zoveel mogelijk bedrijven te herlokaliseren op goed ontsloten locaties.

• In de eerste plaats moet de gemeente nagaan hoe onbenutte bedrijfsgronden op korte termijn opnieuw kunnen worden ingevuld.


Dus ja wij zijn voorstander voor het behoud van het landelijk karakter van Ranst en voor het behoud van de openruimten in onze gemeente. De ontsluiting voor het vrachtverkeer van de bestaande KMO zone Ter Strate is nog steeds niet gerealiseerd waardoor er al evenmin gesproken kan worden over een mogelijke uitbreiding.

Wanneer wij toetreden tot de meerderheid is het Verkiezingsprogramma 2018 N-VA Ranst de basis voor de onderhandelingen.

Vriendelijke groeten,


Johan De Ryck / N-VA Ranst - Gemeenteraadslid – Fractievoorzitter”


* * *PARTIJEN UIT WOMMELGEM


1. Vlaams Belang Wommelgem


“De Keer is reeds lang een veel besproken gebied.

Eerst de plannen van VLD en CD&V Wommelgem om een KMO-zone 2 te verwezenlijken naar de Q rotonde waar reeds velen gronden reserveerden voor uitbouw van containeropslagplaatsen en magazijnen.

Dan de plannen voor de ijzeren Rijn en heel die polemiek rond het project...er zijn mensen die hun huis verkochten bij het vernemen dat hun eigendom in het traject viel...

Dan de A102 die voor een regelrecht verkeersinfarct zou zorgen aan het rond punt. De plannen voor de huidige havenontsluiting zijn met ongeziene domheid opgesteld en ten stelligste verwerpbaar!

De A2 is het enigste alternatief...maar destijds voor Swaelen (Hove) en Tindemans (Edegem) gekelderd. De reservatiestroken zijn jammer genoeg niet langer voorzien.


Het ENA project is totaal verwerpbaar omdat het te dicht bij de haven van Antwerpen ligt en het verkeersinfarct enkel nog zal bevorderen. Vervoer te water met containerterminals zijn verderop reeds actief en kunnen uitgebreid worden.


Standpunt: Vlaams Belang Wommelgem vind dat Wommelgem reeds ruimschoots heeft bijgedragen in het uithollen en exploiteren van zijn natuur en open ruimtes. De gemeente is reeds voldoende geteisterd door kmo zowel in Wommelgem als Ranst. Die bijdrage hebben we reeds geleverd... de betonboeren zijn reeds voldoende langs geweest! Het wordt tijd dat we rust en zekerheid krijgen in dit gebied en de bevoegde instanties uiteindelijk eens beslissen om die domme ENA plannen te begraven zodat de rust kan wederkeren in dit gebied!


Bert Peeters - gemeenteraadslid Vlaams Belang”


* * *


2. Open VLD Wommelgem


“Open VLD Ranst – Wommelgem wenst te benadrukken dat beide gemeenten gebukt gaan onder een dagelijkse verkeerslast. De werkelijke uitbouw van dit terrein Wommelgem – Ranst is steeds gekoppeld aan de bindende voorwaarde dat eerst de mobiliteitsknoop moet worden ontward. Het is voor Open VLD duidelijk dat, zolang er geen oplossing voor de huidige verkeersproblematiek gevonden wordt, er van enige ‘Keer ontwikkeling’ geen sprake kan zijn. Zolang aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, staat dit dossier on hold.


Ludo Neyens - Fractieleider Open VLD Wommelgem”


* * *


3. Gemeentebelangen Wommelgem


“Ons standpunt van 2012 is nog steeds van kracht.

Vriendelijke groeten


Rudy Stuer - Gemeentebelangen Wommelgem”


* * *


4. Groen Wommelgem


“Al meer dan 15 jaar wordt er gebroed op plannen voor een mogelijke ontwikkeling van een ENA-zone in het gebied De Keer op grondgebied Wommelgem en Ranst. Groen Wommelgem blijft het oneens met de uitgangspunten van dit project:


1) Het voornemen om in de ENA-zone vooral watergebonden industrie te vestigen wordt niet gehaald. Slechts een minimaal deel van de ingekleurde zone grenst aan een waterweg. Ook alle voorstellen en plannen rond mobiliteit in onze regio (extra rijstrook E313/34, A102, extra op- en afrit,…) lijken uit te gaan van ENA-transport dat voornamelijk via de weg zal verlopen. Nu al kreunt de snelweg onder het drukke verkeer en staat er dagelijks een lange file gedurende een groot deel van de dag. Met de ontwikkeling van een grote industriezone zullen deze mobiliteitsproblemen enkel maar vergroten!

2) De schaalgrootte van dit project overschrijdt het draagvlak van het gebied De Keer. Dit gebied is open en grotendeels agrarisch ingekleurd. Het vormt een groene corridor tussen de Schijnvallei en het Zevenbergenbos, waar mens en dier ontspanning en rust kunnen vinden. Dit gebied grotendeels opofferen aan 250ha industrie zou een ecologische aanslag betekenen op de leefbaarheid van Wommelgem en Ranst.


Groen Wommelgem zal zich blijven verzetten tegen de ontwikkeling van industrie in de ENA-zone en wij zullen de hogere overheid vragen om de zoekzone definitief te schrappen. Enkel op deze manier kunnen we de mensen die in de zoekzone wonen zekerheid geven over hun toekomst in dit gebied.


Jan Herthogs - Lijsttrekker Groen Wommelgem”


* * *


5. N-VA Wommelgem


“N-VA Wommelgem kan de ontwikkeling van het voorziene bedrijventerrein van 200 ha niet goedkeuren. De impact op de leefbaarheid van het gebied, het verdwijnen van de groene ruimte, de mobiliteitsproblemen die nog zullen toenemen, de luchtvervuiling en lawaaihinder zijn volgens ons zeer sterke argumenten om deze plannen nu eindelijk definitief naar de prullenmand te verwijzen.


Om dit te onderstrepen wil ik benadrukken dat wij voor de gemeente Wommelgem de ontwikkeling van het project GROENE KRUIS hebben bepleit en het Schepencollege heeft zeer recent ook zijn goedkeuring verleend aan de steun aan dit project. Met het strategisch project GROENE KRUIS willen wij samen met Regionaal Landschap De Voorkempen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie Antwerpen en de gemeenten Schoten, Wijnegem en Wommelgem de 35 km² groene stadsrand ten oosten van Antwerpen versterken en verbinden. Grote delen van de voorziene ENA-zoekzone vallen in dit gebied en kunnen met dit project gevrijwaard blijven als waardevol, aaneensluitend natuur- en recreatiegebied.

Met vriendelijke groet,


Bart Van Scharen - Schepen Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Mobiliteit”


* * *

7 weergaven0 opmerkingen