Zoeken

In maart vroeg Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) aan de minister een stand van zaken, want het wordt tijd dat de bewoners eindelijk zekerheid krijgen. Volgens het (niet altijd duidelijke) antwoord komt er weldra overleg met de gemeenten en met de ‘stakeholders’ – dus ook met Red de Keer, veronderstellen wij. Nog voor de zomer zou er ‘iets’ beslist worden. Maar wat? De volledige driedubbele vraag en de antwoorden vindt u hier.

Het belangrijkste uit de tekst van Ingrid Pira: “(…) Intussen zijn we 2015 en blijft de onzekerheid over de toekomst van dit gebied verder bestaan bij omwonenden en landbouwers.

  1. Wat is de stand van zaken van dit dossier? Zijn de bijkomende studies intussen afgerond? Wat hebben ze opgeleverd?

  2. Op welke manier wordt er vandaag verder gewerkt? Wordt de “zoekzone” voor extra industriezone op De Keer verlaten? Of wordt er verder gewerkt op deze piste?

  3. Welke timing stelt de minister voorop voor de volgende stappen in dit dossier?”

Uit het moeilijk geformuleerde antwoord menen we het volgende te begrijpen:

  1. Er is inderdaad een probleem van ontsluiting van de geplande industriezone. Het is nog altijd wachten op het resultaat van twee studies: één over de autosnelweg, en een andere over het tweede goederenspoor voor de Antwerpse haven.

  2. Er wordt dus verder aan de studies gewerkt. Pas daarna kan de ‘tweede fase’ voor Wommelgem/Ranst aanvangen.

  3. De regeringsbeslissing over de verdere ‘programmatie’ en aanpak van het ENA valt nog deze zomer. Vooraf komt er in mei een infomoment voor de lokale besturen en overleg met de ‘stakeholders’.

De beslissing die deze zomer zou vallen, heeft dus misschien enkel te maken met de verdere werkwijze of richting die men wil inslaan. Wij hopen natuurlijk dat het een heel ander soort beslissing is: namelijk dat de schrapping van het ENA op De Keer op de agenda staat.Infomarkt over ENA:

op 19 mei in Geel of op 26 mei 2015 in Hasselt


Bij het gemeentebestuur van Ranst wist men bij navraag door Groen nog niets over dat geplande ‘infomoment’. Maar toen we op 23 mei naar de administratie Ruimtelijke Ordening in Brussel belden, vernamen we dat er zeer binnenkort een infomarkt plaatsvindt over het hele ENA (= van Antwerpen tot Hasselt), onder de noemer ‘10 JAAR ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL'.


In de uitnodiging voor deze infomarkt lezen we: “U en alle inwoners van uw gemeente zijn van harte welkom tijdens onze infomarkt op 19 mei in Cultureel Centrum de Werft in Geel of op 26 mei in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt, telkens van 16:00 uur tot 20:00 uur. Inschrijven is niet nodig.”

Red De Keer zal daar zeker aanwezig zijn om ons licht op te steken en om de nodige vragen te stellen. Ook zullen we onszelf uitnodigen als belangrijke ‘stakeholder’ op het in het antwoord vermelde overleg dat gepland wordt…

We houden u op de hoogte!

1 weergave0 opmerkingen

Groot was onze verbazing dat de overheid opnieuw een milieueffectenrapport laat maken over de verbreding van de E313 met een vierde en een vijfde rijstrook tussen Ranst en de Ring. En vooral… dat die vijfde rijstrook nog steeds in verband staat met de industriezone op De Keer. We hadden toch begrepen dat bijna geen enkele partij die zone nog wenselijk vond?


Bij grote infrastructuurwerken moet de overheid een milieueffectenrapport opstellen. Alle belanghebbenden (bv. betrokken inwoners en gemeenten) krijgen een maand lang inzage van wat men dan allemaal van plan is om te onderzoeken. Iedereen kan opmerkingen indienen over wat het studiebureau nog méér zou kunnen onderzoeken of waar men óók mee moet rekening houden.
Inspraakmoment ‘déjà vu’


In april 2012 was er al een gelijkaardig inspraakmoment rond diezelfde verbreding van de autosnelweg. Toen was dat gekoppeld aan de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen. Is het omdat de richtlijnen ondertussen veranderd zijn, dat men deze inspraakprocedure nu moest overdoen – dit keer enkel voor de autosnelweg?


Hier komt dus de kat opnieuw op de koord: de vijfde rijstrook zou er nog altijd komen voor het bijkomend verkeer van de ENA-industriezone op De Keer. En wij die toch enigszins gerustgesteld waren ten tijde van de verkiezingen. Behalve Open VLD hadden nagenoeg alle partijen bevestigd dat de industriezone er niet komt; sommigen zegden dat voor het eerst, anderen herhaalden het voor de zoveelste keer.


Staan de ministeries en de studiebureaus dan een paar stappen achter op wat er ondertussen in de politiek is veranderd? Of … waren het loze verkiezingspraatjes van bepaalde partijen? Het illustreert in elk geval de noodzaak om de nieuwe Vlaamse regering nog eens aan de tand te voelen met het verzoek om de plannen definitief te schrappen.


In oktober kon iedereen dus in het zeer lijvige dossier lezen wat men al allemaal van plan is om te bestuderen inzake de milieugevolgen van de verbreding van de autosnelweg. Tot einde oktober konden we dat nog aanvullen met onze eigen bedenkingen.Onze opmerkingen


Een aantal bewoners van De Keer dienden daarbij vooral één grote opmerking in: neem in de studie ook zeker de mogelijkheid op dat er géén ENA-industriezone komt, omdat de regering wellicht afstapt van het plan. Zij staafden dit met de antwoorden die Red de Keer binnenkreeg ten tijde van de verkiezingen: de tijdsgeest is veranderd, de meeste partijen vinden deze aanslag op de open ruimte niet langer wenselijk.


Anderen ondertekenden persoonlijk én als leden van het wijkcomité Red de Keer mee de lange lijst opmerkingen die de specialisten van Red De Voorkempen hadden uitgewerkt voor het hele plan-MER (dus veel breder dan alleen de link met de ENA-industriezone). Zij voegden er ook nog een eigen luik betreffende de Keer aan toe.


U kan dat hele ingediende dossier met opmerkingen in de bijlage raadplegen.

opmerkingen Red de Keer verbreding E313
.
Download • 565KB

Hieronder kopiëren we daaruit een zeer interessante bedenking over een door Europa geplande wetswijziging die het veel interessanter zou maken voor bedrijven om zich in het havengebied zelf te vestigen i.p.v. daarbuiten, zoals hier op De Keer. We citeren:


“Verder staan wij op relatief korte termijn voor beslissingen die ingrijpend zullen zijn voor de eventuele realisatie van het ENA - en dus van de 5e rijstrook op de E313/34:


- De liberalisering van het statuut van de havenarbeiders (opgelegd door Europa) zal als resultaat hebben dat in de haven een groot aantal locaties interessant worden voor investeerders, vooral voor logistieke activiteiten, die men tot op heden voorbij de sluis van Wijnegem had gepland (het ENA).


- De verwerving door het Havenbedrijf van de gronden van GM betekent een aanzienlijke aanwinst in locatiemogelijkheden voor industrie en diensten, inzonderheid voor het eventueel inplanten van SEVESO- bedrijven.


Deze twee totaal nieuwe gegevens maken dat de beslissing van de Vlaamse overheid in 2004, meer bepaald de zoekzone ENA Wommelgem-Ranst, naar onze mening, achterhaald is. Het waardevolle groene gebied van De Keer kan vanaf heden volledig gevrijwaard worden van de inplanting van bedrijven. Een 5e rijstrook op de E313/34 wordt een overbodige investering.”

3 weergaven0 opmerkingen

De aanloop naar 25 mei vormt een ideaal moment voor Red de Keer om de partijen opnieuw te bevragen. De Keer is zeer waardevol als open ruimte. En verkeersproblemen maken een industriezone hier onmogelijk. Dat inzicht groeit. Wordt het dan niet tijd om de plannen te schrappen en de inwoners uit de onzekerheid te halen? Hieronder de – zeer hoopgevende – politieke antwoorden in de volgorde waarin we ze binnenkregen.Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 deden we al eens een gelijkaardige oefening.

De antwoorden (zie bericht verderop in deze blog, september 2012) die we toen binnenkregen waren nog niet allemaal even hoopgevend als wat we de afgelopen week binnenkregen. Leest u maar even mee! Nu maar hopen dat het achteraf geen ijdele verkiezingspraatjes blijken te zijn van de partijen die de toekomstige Vlaamse regering zullen vormen. We rekenen erop dat ze de daad bij het woord voegen en het ENA-plan voor een industriezone op De Keer eindelijk zullen schrappen. We wachten al veel te lang. En als we toch op onze honger blijven, dan trekken we opnieuw ten strijde, met de onderstaande verklaringen onder de arm!


Groen


Groen is voor de schrapping van industriezone De Keer. Groen is geen voorstander van het creëren van extra industriezones ten koste van landbouwgrond en van de leefbaarheid voor veel bewoners. Als er extra industrieterreinen nodig zijn, moeten die in de eerste plaats gezocht worden door een inbreidingsbeleid en door een spaarzamer ruimtelijk beleid. In de haven ven Antwerpen zijn nog veel industriegronden beschikbaar. We zijn ervoor om deze maximaal te valoriseren. Dan is ook geen onbeperkte uitbreiding van de haven, bijv. op linker oever, nodig.


Op dit moment wordt met industriegronden gesmost. Men kiest dikwijls voor laagbouw, voor uitgebreide parkings, voor veel logistieke functies die voor elk bedrijf apart worden georganiseerd. Groen streeft naar meer duurzame bedrijventerreinen. Waar zuinig wordt omgesprongen met de beschikbare ruimte door meer in de hoogte te bouwen, door een aangepast mobiliteitsbeleid (bv. car pooling, collectief vervoer), door met verschillende bedrijven functies samen op te nemen. Tegelijk wil Groen een versnelde sanering van vervuilde bedrijventerreinen en een versnelling van de zgn. brown field projecten, waarmee oude bedrijfszones terug rijp gemaakt worden voor nieuwe activiteiten. Dat is veel logischer dan altijd maar nieuwe zones aan te snijden (de zgn. green fields).


Het probleem van het industrieterrein aan De Keer is al lang bekend: er is geen goede ontsluiting over de weg mogelijk. Het lijkt ons dan ook logischer het terrein als industrieterrein te schrappen, zodat landbouwers en bewoners terug gerust kunnen zijn.


Mvg, Johan Malcorps, fractiesecretarissp.a


sp.a blijft bij het standpunt dat reeds werd ingenomen bij de vorige verkiezingen voor het Vlaams Parlement.


Niettegenstaande de vraag van het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen, moet worden vastgesteld dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein op “De Keer”.


Los daarvan zijn er ook andere argumenten die maken dat het aanleggen een bedrijventerrein op deze site niet aangewezen is. We hebben nu al te kampen met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. Bovendien zou de aanleg van een bedrijventerrein leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen.


We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Maar we willen daarvoor vooral brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) saneren en terug een bestemming geven als bedrijfsterrein. Zo’n gebieden liggen onder meer in het Antwerpse havengebied (petroleumsite Antwerpen Zuid, waar het project Antwerp Blue gate wordt ontwikkeld), in Willebroek-Noord en in Hemiksem.


Wat ook de resultaten van de plan-MER studie over ENA zijn, sp.a blijft dus tegen de aanleg van een bedrijventerrein op De Keer. sp.a wil zich er in ieder geval toe engageren om mee te werken aan een kwalitatieve ontwikkeling van De Keer. We gaan hier voor een groene bestemming met plaats voor natuurbeleving, plattelandstoerisme, wonen en landbouw.


Met vriendelijke groeten, Iris Strouven, dienst Communicatie sp.aCD&V


Zoals u weet is de MER-studie nog niet afgerond. We verwachten de afronding op korte termijn.


Wij hebben wel alternatieven onderzocht (en gevonden, inclusief een MER die wel afgerond is), die we graag voorleggen aan de nieuwe Vlaamse Regering. We hebben ook vastgesteld dat er weinig lokaal draagvlak is voor een bedrijventerrein op De Keer. De aanwezige landbouw en natuur laat ons ook niet onverschillig.


Gelet op die feiten zijn we van mening dat een bedrijventerrein op De Keer niet opportuun is. Wij dringen aan op een nieuwe globale beslissing over het ENA waar knopen worden doorgehakt over verschillende zones en hun evt. alternatieven.


Met vriendelijke groeten, Kris Peeters, Minister-presidentVlaams Belang


Het Vlaams Belang zal zich in de bevoegde gremia verzetten tegen een verdere uitbreiding van De Keer. Als alternatief denken wij aan verdere reconversie en inbreiding in het industriegebied langs het Albertkanaal in Herentals en Grobbendonk. Onze partij wil bovenal garant staan voor meer groene en open ruimtes in kanaalzones.


Met vriendelijke groet en dank voor uw belangstelling, VB StudiecentrumN-VA

(Onderstaand antwoord ontvingen we pas op donderdagavond 22/5, lang na de afgesproken deadline)


Ik heb uw vraag voorgelegd aan onze medewerker ruimtelijke ordening. Hij kon bevestigen, dat onze partij in principe voor de bescherming van de Keer is.


Met vriendelijke groeten, Karen Van Herck - Ombudsvrouw

0 weergaven0 opmerkingen