top of page
Zoeken

Einde juli 2015 keurde de Vlaamse regering de ‘conceptnota’ (zie bijlage) goed over het hele ENA (Economisch Netwerk Albertkanaal); die beslissing legt de voornemens vast voor alle industriezones langs het kanaal, van Antwerpen tot Hasselt. Voor het ENA op De Keer ziet het er niet goed uit. De bedreiging blijft.

conceptnota
.pdf
Download PDF • 1.30MB

De hoopgevende antwoorden die we tijdens de verkiezingsperiode mochten vernemen uit de mond van twee huidige regeringspartijen CD&V en N-VA, blijken achteraf bekeken loze verkiezingsbeloften te zijn: “Er is geen draagvlak voor… niet opportuun… ” (toenmalig minister-president Kris Peeters), “… we zijn voor de bescherming van De Keer” (woordvoerder N-VA). (Voor alle duidelijkheid: huidige regeringspartij Open VLD had toen niét geantwoord; en de huidige oppositiepartijen Sp-a, Groen en Vlaams Belang waren allemaal tégen de industriezone).


De conceptnota is concreet over de uitvoering of schrapping van bepaalde zones langs het Albertkanaal, of inrichting van nog een nieuwe zone: de zwaaikom in Oelegem. Voor ‘onze’ ENA-zone Wommelgem-Ranst (de Keer) blijft de regering bij haar plan om ook hier plaats te maken voor bedrijven. Dat kan echter pas gebeuren nadat de verkeersknoop rond Antwerpen opgelost geraakt; dat kunnen we duidelijk opmaken uit de conceptnota. Die geeft geen timing voor de verdere uitwerking van de plannen op De Keer, maar de ontsluiting van deze gigantische zone is een essentiële voorwaarde, en die is onmogelijk zolang het verkeer vast zit.


Voor de invulling van het ENA op De Keer bestaan er twee mogelijke versies: een grotere en een kleinere - zie vorig bericht op onze website. Daar geeft deze conceptnota geen duidelijkheid over, die beslissing blijft dus open.Onze conclusies: alle inwoners en landbouwers blijven voor onbepaalde tijd bedreigd, het blijft boven onze hoofden hangen, de onzekerheid wordt voor lange tijd bestendigd. Het kan misschien zelfs nog tien à vijftien jaar duren voordat er nieuwe concrete stappen komen. Ráákt de verkeersknoop rond Antwerpen trouwens ooit opgelost?


Red de Keer laat zich echter niet in slaap wiegen; we volgen de situatie op de voet, en we zullen aan de administratie en aan de politici duidelijk maken dat we bij elke stap in het verdere proces betrokken willen worden en dat we wensen dat naar onze argumenten geluisterd wordt. Al van 2004 dateren ze, die plannen voor een industriezone op De Keer. Onze lange lijst tegenargumenten (menuknop "Industrie op de Keer?" is in al die jaren nog altijd even geldig gebleven!

3 weergaven0 opmerkingen

In ons vorige bericht beloofden we u de resultaten van ons bezoek aan een van de twee Infomarkten in het kader van ‘Tien jaar ENA’. Uit het antwoord op een parlementaire vraag (zie vorig bericht) van Ingrid Pira was namelijk gebleken dat we deze zomer misschien iets meer te weten krijgen. Een geruststelling dat het plan voor een immense industriezone op De Keer opgeborgen wordt, hebben we echter niet gekregen. Op deze eerste infomarkt in Geel waren wij zo ongeveer de enige bezoekers: de bekendmaking was ferm spaak gelopen. De tweede Infomarkt in Hasselt zou wat meer belangstellenden over de vloer gekregen hebben, wisten de organisatoren ons telefonisch te vertellen.


Stand van zaken ENA op de Keer (Wommelgem-Ranst)


We hebben een uur lang kunnen praten met enkele verantwoordelijken van de administratie. Hieronder een samenvatting van wat we aan nuttige informatie mee naar huis konden nemen.


• Nog vóór de zomer is het plan-MER (milieueffectenrapport) over de verbreding van de autosnelweg tussen Ranst en de Ring af. Vanaf dan kunnen we een beslissing verwachten over de aanleg van een vierde en eventueel ook een vijfde rijstrook. Die vijfde strook zou er enkel en alleen komen voor het bijkomend verkeer van het ENA op de Keer.


• De beslissing over die vijfde strook hoeft niet direct over de aanleg zelf te gaan, het zou ook alleen het provisoir onteigenen kunnen betreffen, voor mócht deze industriezone op de Keer er ooit komen. Beslissen tot de vijfde rijstrook staat dus nog los van de eigenlijke beslissing om het ENA zelf aan te leggen.


• De mensen die de infomarkt verzorgden konden ons geen uitleg geven over betekenis van verschillende kleurstroken op de plannen. Dat gingen ze opzoeken. We wachten nog op de beloofde informatie, die we per mail gaan krijgen.


• Het blijft nog altijd zo dat van het ENA op de Keer geen sprake kan zijn zolang de verkeersknoop Ring Antwerpen / E313 niet opgelost geraakt. Die oplossing voorziet men (op een termijn van 10 of 15 jaar?) via de aan te leggen A102 tussen Antwerpen-Noord en Wommelgem. De verdere verbinding R11bis onder de Frans Beirenslaan-Krijgsbaan naar de E19 wordt veel onwaarschijnlijker geacht.


• Er is nu sprake van twee versies voor ‘onze’ industriezone. De verkleinde versie houdt rekening tussen Schilde en Wommelgem met een mooie noord-zuid strook als natuurverbindingslint. Maar dat wordt deels gecompenseerd: ten zuiden van de huidige kmo-zone Ter Straten in Oelegem komt er een fikse uitbreiding tot aan de Bunderweg. De grotere versie bevat eveneens die uitbreiding van Ter Straten, en niét de natuurverbindingsstrook tussen Wommelgem en Schilde.


• Op onze vraag of woonkernen kunnen blijven als de zone er zou komen, was het antwoord dat de overheid tegenwoordig resoluut voor onteigenen kiest. Woningen horen niet meer thuis tussen industrie.• Op onze kritiek dat het toch veel minder ‘watergebonden’ activiteiten zouden worden dan waar eerst meer geschermd werd, spraken onze gesprekspartners over de mogelijkheid van ‘insteken’ dwars op Albertkanaal.


• Ons argument dat een overslagzone zo vlak bij de zeehaven niet zinvol is, werd gecounterd met de visie dat die zeehaven in principe enkel zou mogen dienen voor het lossen van zeeschepen, waar dan een eerste verdeling gebeurt, en de meer gedetailleerde verdeling (containers op vrachtwagens of kleinere schepen) vindt dan plaats buiten de haven – langs heel het Albertkanaal. Dus op De Keer is het in die redenering even zinvol als zeg maar in Ham of Hasselt.


• We hadden het erover dat er in de haven zelf nog meer dan plaats genoeg is en zelfs nog bijkomt, maar dat in het havengebied de oude ‘wet Major’ geldt, die aan de werknemers méér rechten toekent dan buiten het havengebied. Dat is een reden waarom bedrijfsleiders liever bijvoorbeeld op de Keer een overslagbedrijf zouden zetten dan in de haven. Volgens onze gesprekspartners is die wet Major echter niet zo doorslaggevend als wij denken, want het ENA-project Wommelgem-Ranst heeft volgens hen méér redenen van bestaan. Nochtans konden we een paar maanden geleden in De Standaard lezen dat de havenvakbonden stilaan begrepen hebben dat er aan de modaliteiten van die wet noodgedwongen zal moeten gesleuteld worden, o.a. omdat Europa zich hiermee bemoeit. Dit argument zullen we als Red de Keer moeten blijven herhalen.


• Hoe kan men het bijkomend (vracht)verkeer volledig uit de dorpskernen houden? Door al het verkeer van de industriezone rechtstreeks naar autosnelweg af en aan te voeren. Een ‘knip’ op bijvoorbeeld de Keerbaan/Oelegemsteenweg kan helpen om sluipverkeer doorheen de dorpskernen te verhinderen.


• In de marge nog vernomen, los van het ENA op de Keer: men overweegt / onderzoekt nu ook het idee om de zwaaikom (aanzet van het ooit geplande Duwvaartkanaal, nu een waterrecreatiegebied) helemaal te dumpen om er kleine industriezone op te zetten. De verkeersafwikkeling daarvan gaat dan via de op- en afrit Ranst.• Aan de overkant, ten zuiden van Albertkanaal, wordt de bestaande Gewestplaninkleuring van een onbereikbaar industriegebiedje geschrapt.


• Er is ook nog altijd de link met de te nemen beslissing over de tweede goederenspoorlijn voor de haven. Daar vergelijkt men nu twee tracés: het ene vlak naast de E313 (dus naast het ENA) en een ander via een ondergrondse boortunnel tussen Lier – Wommelgem - Schoten.

Zie ons bericht van 5/2/2014 hierover.


Onze conclusies


De hoopgevende antwoorden die we tijdens verkiezingsperiode kregen van alle partijen - behalve Open VLD - over het ontbrekende draagvlak, de onzin van een industriezone op deze plaats, de alternatieven die al gevonden werden… zijn door de huidige regeringspartijen vergeten. Aan ons om hen er aan te herinneren.


Er is nog altijd niets beslist, het is nog altijd studiefase, en Red de Keer heeft (met de gewaardeerde hulp van Red de Voorkempen) alles uit de kast gehaald om waar we dat konden, onze inbreng te doen om alle nadelen, gevaren, gevolgen in het studiewerk op te nemen.

Ooit komt er (maar hopelijk niet) een fase waarin we – in een echte beslissingsprocedure over de aanleg – óók onze inbreng kunnen doen in de vorm van bezwaren. Dan hoort u zeker van ons. Dan wordt het ook weer tijd voor lobbywerk, actie, protest…


Of … zouden we nog durven hopen dat de verantwoordelijke politici het tijdig zélf inzien: in de haven zelf is er plaats genoeg maar hier, op De Keer, heeft deze gigantische industriezone géén zin, wegens de stilstand van het verkeer, de bijkomende vervuiling, het verlies van waardevolle open ruimte, en het ontbreken van enig draagvlak… ?

2 weergaven0 opmerkingen

In maart vroeg Vlaams parlementslid Ingrid Pira (Groen) aan de minister een stand van zaken, want het wordt tijd dat de bewoners eindelijk zekerheid krijgen. Volgens het (niet altijd duidelijke) antwoord komt er weldra overleg met de gemeenten en met de ‘stakeholders’ – dus ook met Red de Keer, veronderstellen wij. Nog voor de zomer zou er ‘iets’ beslist worden. Maar wat? De volledige driedubbele vraag en de antwoorden vindt u hier.

Het belangrijkste uit de tekst van Ingrid Pira: “(…) Intussen zijn we 2015 en blijft de onzekerheid over de toekomst van dit gebied verder bestaan bij omwonenden en landbouwers.

  1. Wat is de stand van zaken van dit dossier? Zijn de bijkomende studies intussen afgerond? Wat hebben ze opgeleverd?

  2. Op welke manier wordt er vandaag verder gewerkt? Wordt de “zoekzone” voor extra industriezone op De Keer verlaten? Of wordt er verder gewerkt op deze piste?

  3. Welke timing stelt de minister voorop voor de volgende stappen in dit dossier?”

Uit het moeilijk geformuleerde antwoord menen we het volgende te begrijpen:

  1. Er is inderdaad een probleem van ontsluiting van de geplande industriezone. Het is nog altijd wachten op het resultaat van twee studies: één over de autosnelweg, en een andere over het tweede goederenspoor voor de Antwerpse haven.

  2. Er wordt dus verder aan de studies gewerkt. Pas daarna kan de ‘tweede fase’ voor Wommelgem/Ranst aanvangen.

  3. De regeringsbeslissing over de verdere ‘programmatie’ en aanpak van het ENA valt nog deze zomer. Vooraf komt er in mei een infomoment voor de lokale besturen en overleg met de ‘stakeholders’.

De beslissing die deze zomer zou vallen, heeft dus misschien enkel te maken met de verdere werkwijze of richting die men wil inslaan. Wij hopen natuurlijk dat het een heel ander soort beslissing is: namelijk dat de schrapping van het ENA op De Keer op de agenda staat.Infomarkt over ENA:

op 19 mei in Geel of op 26 mei 2015 in Hasselt


Bij het gemeentebestuur van Ranst wist men bij navraag door Groen nog niets over dat geplande ‘infomoment’. Maar toen we op 23 mei naar de administratie Ruimtelijke Ordening in Brussel belden, vernamen we dat er zeer binnenkort een infomarkt plaatsvindt over het hele ENA (= van Antwerpen tot Hasselt), onder de noemer ‘10 JAAR ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL'.


In de uitnodiging voor deze infomarkt lezen we: “U en alle inwoners van uw gemeente zijn van harte welkom tijdens onze infomarkt op 19 mei in Cultureel Centrum de Werft in Geel of op 26 mei in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt, telkens van 16:00 uur tot 20:00 uur. Inschrijven is niet nodig.”

Red De Keer zal daar zeker aanwezig zijn om ons licht op te steken en om de nodige vragen te stellen. Ook zullen we onszelf uitnodigen als belangrijke ‘stakeholder’ op het in het antwoord vermelde overleg dat gepland wordt…

We houden u op de hoogte!

7 weergaven0 opmerkingen
bottom of page