Zoeken

Red de Keer eist van Vlaamse Regering dat De Keer opnieuw voor landbouw en open groene ruime wordt vrijgegeven. (PERSBERICHT)

Vandaag, woensdag 24 maart, werd Red de Keer met een kleine delegatie ontvangen door de Vlaamse administratie op een informatiemoment over de vorderingen van de plannen van de Vlaamse regering om de Keer om te vormen tot een immens industrieterrein van 200ha (= 400 voetbalvelden) groot. De Keer is vandaag een grote landbouwzone en open ruimte te Wommelgem/Ranst, vlakbij de stad Antwerpen.Het resultaat: de Vlaamse administratie reed zich klem in het dossier omdat er geen oplossingen voor de mobiliteitsproblemen te vinden zijn. Daarom worden de plannen voor minstens meer dan anderhalf jaar opgeschort en worden er twee bijkomende onderzoeken opgestart: één voor een tweede spoorontsluiting en één voor de E313.


Pas als beide studies afgerond zijn wordt het MER (milieueffectenrapport) voor De Keer verder afgewerkt. Na zes jaar voorbereiding en studeren staat de Vlaamse regering dus nog geen stap verder met haar plannen om De Keer te ontwikkelen tot industriegebied.


Red de Keer verwachtte ook geen ander resultaat. Al jaren zijn zij de spreekbuis van bewoners, omwonenden en actieve landbouwers van het gebied en voeren zij actie tegen de mogelijke komst van het mega grote industrieterrein. Onder meer omdat zij van mening zijn dat de problemen op de E313 nu reeds groot zijn en een bijkomend industrieterrein in de regio de verkeerschaos alleen maar zal vergroten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de problemen van fijn stof, geluidsoverlast, sluikverkeer, nood aan open ruimte,…


Tevens ontbreekt het aan draagvlak om in dit gebied een dergelijk groot terrein te ontwikkelen. In het kader van het MER voerden landbouwers, bewoners en omwonenden in het verleden reeds heel wat actie. De bezwaarschriften werden door meer dan 2.000 mensen ondertekend.

De Vlaamse overheid komt nu blijkbaar tot dezelfde vaststelling: De Keer ontwikkelen tot industrieterrein zorgt voor onoplosbare en bijkomende mobiliteitsproblemen.


Maar i.p.v. te beslissen de plannen definitief naar de prullenmand te verwijzen en De Keer verder te ontwikkelen als open ruimte en landbouwzone, blijft men verder studeren en wordt de dreiging van onteigening voor landbouwers en bewoners niet opgeheven. Een onmenselijke situatie!


Genoeg gestudeerd!


Na zes jaar studiewerk en ‘zoeken’ is de maat dan ook vol voor Red de Keer. Zij eisen dat hun gebied niet langer als zoekzone voor industrie wordt voorbehouden maar dat de plannen definitief worden afgevoerd. Bewoners, meer dan 100 gezinnen en een hele omgeving jarenlang onder druk zetten met dreiging van onteigening is geen behoorlijk bestuur. Wie zoekt en na 6 jaar niets vindt moet stoppen met zoeken.


Red de Keer zal de bewoners en omwonenden van De Keer via een nieuwsbrief informeren over de stand van zaken en bij de Vlaamse overheid aankaarten dat het statuut van zoekzone ‘onverwijld’ dient te worden opgeheven.


Tevens willen zij inzage in de studies die tot op heden werden uitgevoerd. Het plan-MER is voorlopig stopgezet omwille van het ontbreken van oplossingen voor de mobiliteitsproblemen. Red de Keer wenst inzage te krijgen in de voorlopige resultaten waarop men besliste de studies stop te zetten. Jaak Pepels (Wommelgem) en Veerle Verhulst (Ranst) Namens Red de Keer

0 weergaven0 opmerkingen

Red de Keer had een plaatsje bemachtigd in de drukke agenda van de gouverneur tijdens haar bezoek aan Ranst. Tientallen bewoners en landbouwers van De Keer stonden de bus op te wachten met de hoge bezoekers van de provincie en het college van burgemeester en schepenen. De gouverneur beluisterde aandachtig onze grieven en bezorgdheden.Red de Keer onderstreepte de waardevolle open ruimte en natuur die hier - vlakbij Antwerpen - verloren zouden gaan, en de al vijf jaar lang durende onzekerheid voor de honderd gezinnen en de landbouwers in het gebied. We wezen ook op de onzin van nóg meer verkeer in een regio die al compleet overbelast is. De omliggende straten en woonkernen hebben daar nú al erg onder te lijden, en de autosnelwegen zitten dagelijks potdicht. Studies spreken zo maar eventjes van 10.000 bijkomende verkeersbewegingen per dag, mocht de industriezone werkelijkheid worden!


Red de Keer vroeg de gouverneur om streng toe te kijken op de objectiviteit van het MER (milieueffectenrapport), dat dit najaar eindelijk moet af zijn. En we drongen erop aan dat zij oog zou hebben voor het algemeen belang en niet enkel voor de economische druk vanuit de bedrijfswereld, die trouwens in het Antwerpse havengebied nog genoeg terreinen kan aanboren.


De gouverneur sprak ook met Jan en Hugo, twee landbouwers die onlangs zwaar investeerden in een biogasinstallatie om groene stroom op te wekken en zo voor moderne, ecologisch verantwoorde tewerkstelling in de landbouw op De Keer zorgen. Ook hun bedrijven zijn – net als de andere landbouwvestigingen - bedreigd door de plannen van de regering.


Cathy Berx vertelde dat ze De Keer belangrijk genoeg vond om persoonlijk te komen kijken en beloofde het dossier goed te zullen opvolgen. Ze begreep alvast de bezorgdheid over de mobiliteit, maar zei momenteel geen beloftes te kunnen doen: “Het is goed dat we blijven overleggen om zo tot een oplossing te komen.” Burgemeester Lode Hofmans (Open VLD) voegde er aan toe dat Ranst zeker geen bijkomende verkeersdruk zal aanvaarden op het lokale wegennet, “al hebben we de Vlaamse regering natuurlijk niet in de hand.”

8 weergaven0 opmerkingen

Wij legden alle partijen enkele vragen voor. Wie bezorgd is over De Keer, wil bij deze verkiezingen zeker weten welke partijen beloven om na de verkiezingen mee te werken aan het behoud van De Keer.

1. Heeft u al de gelegenheid gehad om u te (laten) informeren over de problematiek van de bedreigde 'de Keer'?

2. Bent u bereid om, indien uw partij deel uitmaakt van de volgende Vlaamse regering of vanuit de oppositie in het Vlaams parlement, mee te werken om de plannen tot het omvormen van ‘De Keer’ tot bedrijventerrein stop te zetten en De Keer verder als kwalitatieve open ruimte te ontwikkelen, waar landbouw, wonen, natuur en recreatie hun plaats krijgen?

3. Kunt u ons aangeven welke mensen op een verkiesbare plaats op uw lijst aanspreekbaar zijn om de problematiek van De Keer met ons in de toekomst te bespreken?


Antwoorden CVP


1. Jawel, ik ben goed geïnformeerd over De Keer, onder meer via jullie webstek.


2. CD&V meent dat een goeddraaiende economie en een pleidooi voor bijkomende jobs zich niet tot woorden mag beperken. Economie heeft ook fysieke ruimte nodig. Daar schort het aan in de provincie Antwerpen, vooral zelfs in het arrondissement Antwerpen. We mogen ons vandaag niet blind staren op een slechte plooi in de economie. Het ruimtetekort is structureel en speelt zich af op de lange termijn. Het is niet goed dat er investeringsvragen ‘verdwijnen’ door een gebrek aan ruimte. We zullen daarom in de provincie moeten blijven zoeken naar potentiële regionale bedrijventerreinen. Alle alternatieve locaties, of variabele voorstellen met meer verweving, die beter worden ingeschat en economisch potentieel hebben, mogen daarom zeker voorgesteld worden. Voor ons is het antwoord op uw tweede vraag dus niet zwart of wit. Samengevat komt het er op neer:

- resultaten MER afwachten, met o.m. bijzondere aandacht voor verkeersproblematiek. We hebben in het verleden al meermaals op deze problematiek gewezen;

- aftoetsen of er voldoende draagvlak kan gevonden worden. CD&V is de partij bij uitstek die pleit voor participatieve besluitvorming en wanneer blijkt dat er totaal geen draagvlak voor dit project kan gevonden worden, zullen we daar de gepaste conclusies uit trekken.

Tot slot wil ik nog meegeven dat onze partij meent dat we naast nieuwe locaties sowieso meer aandacht moeten geven om de onbenutte kavels sneller en efficiënter aan te snijden. Ook de nieuw bestemde terreinen moeten sneller kunnen gerealiseerd worden. Bovendien pleiten we ook voor meer mogelijkheden voor extra lokale bedrijventerreinen. Het draagvlak voor dergelijke bedrijventerreinen is meestal groter en gemeenten zijn vaak vragende partij.

3. Al onze kandidaten zijn aanspreekbaar voor deze problematiek. In het verleden is Vlaams CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé al regelmatig in dit dossier tussengekomen, zodat het misschien het eenvoudigste is om met hem contact te houden. Ook de Vlaamse parlementsleden Tinne Rombouts en Dirk de Kort volgen dit op de voet. U kan uiteraard ook contact opnemen met mezelf en Vlaams Minister-president Kris Peeters.

In de hoop u hiermee van dienst te zijn, groet ik u vriendelijk, Marianne Thyssen, Algemeen voorzitter CD&V

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Groen!

1. JA, ik was op de grote ‘Red de Keer’ manifestatie op 4 oktober. ‘De Keer’ is voor ons fietsende Antwerpenaars de meest nabije groene long. Als je vanuit Antwerpen richting noorden, zuiden en westen fietst, fiets je tussen huizen. Alleen de oostkant Ranst, Oelegem… is nog groen en dit moet zo blijven. De honger van de haven naar meer ruimte lijkt wel onverzadigbaar. Na de rechteroever waar dorpen als Oorderen en Wilmarsdonk werden opgegeven, wordt nu het dorp Doel op linkeroever bedreigd. En alsof dit nog niet genoeg is wil de haven nu ook nog extra logistiek en overslag terreinen buiten het havengebied langs het Albertkanaal in het kader van het zogenaamde ENA plan. Dit moet stoppen. Er is nog ruimte zat in het havengebieden en het is onaanvaardbaar dat de bevolking de overlast van overslag in de ENA zone moet slikken, alleen maar om de wet Major (wet die de arbeidsvoorwaarden regelt binnen het havengebied en de rechten van de dokwerkers vrijwaart) te kunnen ontwijken.

Groen! wil dat Vlaanderen zich inschrijft in de economie van morgen. Dit betekent niet verder rijden op het doodlopend spoor van Vlaanderen als transitland, dit betekent investeren in groene chemie, in een alliantie van werk en milieu waarbij jaarlijks 100.000 woningen en gebouwen worden geïsoleerd en gerenoveerd tot lage energiewoningen zodat 180.000 jobs worden gecreëerd, 100.000 gezinnen hun energiefactuur en CO2 uitstoot zien halveren en onze KMO’s door de crisis worden geholpen.

Groen! heeft een alternatief ontwikkeld voor de betoneconomie van deze Vlaamse regering zoals neergeschreven in het VIA plan. Je vindt het volledige plan, onze groene New Deal, op www.groen.be. Op dezelfde site vind je ook onze visie op de ontwikkeling van de Antwerpse haven. Samen met onze zusterpartij Groenlinks die dezelfde agressieve politiek ervaart met de haven van Rotterdam schreven we onze visie neer voor een samenwerking tussen de havens van de Rijn-Scheldedelta.

2. Groen! zal alleen deelnemen aan een regering die zich inschrijft in de economie van morgen en die de ‘natte droom’ van het VIA plan om Vlaanderen verder uit te bouwen tot transitland achter zich laat. Een Vlaanderen met nog meer beton, nog meer lawaai, nog meer fijn stof is geen optie. In het verlengde van deze visie zullen wij ook als we in de oppositie zitten mee vechten voor het behoud van ‘De Keer’ als open ruimte.


3. Ondergetekende is lijsttrekker voor de Vlaamse lijst in de provincie Antwerpen en te allen tijde aanspreekbaar. Ook Joost Fillet onze nummer drie, volgt de evolutie van de uitbreiding van de haven en de afbakening van het stedelijk gebied Antwerpen op de voet. Mieke Vogels, voorzitter Groen!


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


LDD


LDD houdt zich aan de gemaakte afspraak en zal zich inzetten om De Keer onder de gegeven omstandigheden niet om te vormen, zolang er geen rationeel verantwoord plan bestaat voor de mobiliteit en de industrie rond Antwerpen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

N-VA

Voorlopig blijven wij bij ons standpunt van vorig jaar, zie brief: oktober 2008. Wij hebben geen vergadering met ons N-VA bestuur meer kunnen bekomen voor de voorbije week (druk met de verkiezingen), en zijn overeengekomen dat onze stelling van vorig jaar, zeker nog kan dienen. Wij zijn van mening dat de uitbreidingszone ‘De Keer’ veel te belangrijk is om dit op enkele dagen vlug, vlug af te handelen. Namens N-VA, Lutgart Van Dessel


(standpunt 6 oktober 2008:)

“Naar aanleiding van jullie platformtekst, kunnen we jullie meedelen, dat zoals het MER-plan nu voorligt, dat we dit zeker niet mee goed keuren! Wij vinden dat eerst alle bestaande bedrijventerreinen moeten ingevuld worden, voordat men er nieuwe kan ontwikkelen. De omvang van het bedrijventerrein is zeker niet aanvaardbaar, 200 ha. bijkomend industrieterrein zal in onze gemeenten een veel te grote overlast zijn. Onze dorpen worden zowiezo al zwaar belast door het verkeer, E313, E34, kanaal, gewest en provinciewegen, en mogelijk ook nog de spoorwegontsluiting. Bovendien zou er met dit voorstel 200 ha. levensnoodzakelijk groen en open ruimte onherroepelijk verdwijnen. Vooral dat deze terreinen mogelijk in aanmerking komen voor SEVESO en distributiebedrijven is NIET goed te keuren. De luchtkwaliteit, reuk- en geluidshinder zullen te ergerlijk zijn zo dicht bij de verschillende dorpskernen, Oelegem, Wommelgem en Schilde. Hiertegenover staat dat wij als N-VA toch ijveren voor ‘werk in eigen streek’. We staan niet tegenover realisatie’s van kleinschalige KMO-zone’s, met geïntegreerde groene buffers, en veel groenaanplantingen met respect voor milieu en landelijke waarden. Deze KMO-zone zou in samenspraak met het gemeentebestuur voornamelijk gereserveerd kunnen worden voor bedrijven/personen van eigen gemeenten, Ranst, Broechem, Emblem en Oelegem!”


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoord van Open VLD - geen antwoord ontvangen


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLP

SLP VISIE ONTWIKKELING VAN ENA-ZONE IN WOMMELGEM-RANST - TOELICHTING

De Vlaamse overheid is al enkele jaren op zoek naar nieuwe bedrijventerreinen. Om deze reden werd het ENA-plan uitgewerkt dat de mogelijkheid onderzocht om verschillende open ruimtes tussen het Albertkanaal en de E313 in het gebied vanaf Antwerpen tot Lanaken in te kleuren als industriegebied/KMO-zone. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze industrie vooral watergebonden (transport per schip) zou werken. Gezien de plannen van het ENA die momenteel voor liggen en de economische, sociale en mobiliteitscontext die vandaag in onze regio aan de orde is, gezien de economische crisis die alle groeimodellen over de haventrafiek naar de prullemand verwijst, vraagt SLP van het luik ENA Ranst-Wommelgem af te zien:

De gemeente Wommelgem ligt onder druk van een grootstad in uitbreiding. De schaarse open ruimtes zijn in gevaar. Indien we Wommelgem leefbaar willen houden voor haar inwoners, moet er voldoende open ruimte overblijven, waar recreatie, natuurontwikkeling en landbouw hand in hand gaan. Daarom willen wij het gemeentebestuur en de Vlaamse Regering vragen om alles te doen wat mogelijk is om de ontwikkeling van de ENA-zone op de Keer in Wommelgem-Ranst tegen te gaan en wel om de volgende redenen:

1) Momenteel zal slechts een te verwaarlozen deel van de industrie voorzien worden als watergebonden bedrijven. Het transport van en naar deze zone zal dus vooral over de weg moeten gebeuren met alle gevolgen vandien voor de omliggende gemeenten: aanzienlijke stijging fijn stof, meer (sluik)verkeer op lokale wegen, meer geluidsoverlast van de snelweg, aantasting van het drinkwaterbekken in Oelegem,…

2) De 200ha zoekzone geeft aan dat het hier zal gaan om een zeer omvangrijk project.

Het is al lang geen lokaal project meer, waardoor het gemeentebestuur elke vorm van zeggenschap bij de ontwikkeling ervan zal verliezen. We hebben geen enkele garantie dat we als gemeente/regio niet zullen geconfronteerd worden met onverwachte nadelen (bv: mobiliteitsproblemen op de lokale wegen, SEVESO-bedrijven, wateroverlast,…).

3) De studies lijkt de huidige bewoners van deze zone te vergeten. Wij zijn niet bereid om een bestaande levensgemeenschap zomaar op te offeren voor economische “vooruitgang”, zoals bv. in Doel. Er zijn momenteel geen garanties die de leefbaarheid voor deze bewoners kunnen garanderen binnen het ENA-plan.

4) Ook de huidige economische activiteiten in deze zone (vnl. landbouw) werden ondergewaardeerd in de studies rond het ENA-plan. Het is als gemeente belangrijk een gevarieerde economie te handhaven, waar landbouwactiviteiten integraal deel van uitmaken!

5) Voor de verkeersontsluiting van de ENA-zone bestaat nog steeds geen realistische oplossing, omdat de hoofdweg (E313/34) die hiervoor moet zorgen nú al hopeloos geblokkeerd zit. Elk scenario dat extra verkeer aantrekt (nieuwe op- en afrit, parallelwegen,…) staat dan ook haaks op de reële mobiliteitstoestand van de E313/34.

Omwille van bovenstaande argumenten verzetten wij als SLP ons tegen de ontwikkeling van een industriezone in het gebied van De Keer (Wommelgem/Ranst) en vraagt SLP het gemeentebestuur de Vlaamse Regering negatief te beslissen omtrent dit dossier.

SLP MOTIE Gelet op:

- de analyse van het kennisgevingsdossier plan-MER 'Bedrijventerreinen die deel uitmaken van het Economisch Netwerk Albertkanaal (projectnummer 04005619-versie B) d.d. 20 januari 2008 en van de kennisgeving Plan-MER 'Studie ten behoeve van ontwikkeling regionaal bedrijventerrein te noorden va E313 te Wommelgem-Ranst (projectnummer 04/5544 - versie D) d.d. mei 2008;

- de toelichting verstrekt over het dossier door de projectverantwoordelijken op 15 april 2008 in zaal De Boomgaard te Ranst;

Rekening houdend met de opmerkingen die bij beide documenten werden gemaakt door inwoners van de gemeente Wommelgem en door het gemeentebestuur van Wommelgem;

Overwegende dat de voorgenomen plannen voor het ontwikkelen van een regionaal bedrijventerrein ten noorden van de E313 te Wommelgem-Ranst in het gebied dat bekend staat onder de naam De Keer:

• gezien het ontbreken van een verkeersontsluiting en er geen garantie kan worden gegeven voor een werkbare verkeersontsluiting in de toekomst, aanleiding zullen geven tot een toename van het sluikverkeer in de respectievelijke dorpskernen;

• een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313/34 met zich zullen meebrengen, waarvoor – gezien de oververzadiging van deze verkeersas – geen ruimte is;

• de toename van verkeer een aanzienlijke stijging zal veroorzaken in de concentraties fijn stof en geluidsoverlast;

• te weinig rekening houden met de huidige economische activiteiten, meer in het bijzonder de landbouwbedrijvigheid, in deze zone;

• de reeds schaarse open ruimte in de regio sterk verminderen;

• geen garanties bieden voor de leefbaarheid van de bestaande bewoning in deze zone en de regio er rond;

• geen duidelijkheid bieden over de aard van de bedrijvigheid die zal worden ontwikkeld;

• onvoldoende aandacht besteden aan de ingrijpende gevolgen voor de leefbaarheid van de betrokken gemeenten

Vaststellende dat de aard en de omvang van het project de vrees wettigt dat de lokale overheid onvoldoende zeggenschap zal hebben bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Vraagt SLP dat de Vlaamse Regering negatief zou beslissen over de voorgenomen ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in het gebied De Keer.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SP.A


1. Onze plaatselijke sp.a-afdelingen in de streek, volksvertegenwoordiger Bart Martens, minister Katleen Van Brempt en haar kabinetsmedewerker en Antwerps gemeenteraadslid Toon Wassenberg (deze laatste houdt zich vooral bezig met mobiliteit en milieu in Vlaanderen), hebben zich in het verleden meermaals gebogen over het dossier. Gaandeweg hebben we ons dus een goed beeld kunnen vormen van de problematiek van “De Keer ”.

2. Het stopzetten inzicht gekomen dat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein op “De Keer”. Maar los daarvan zijn er ook andere argumenten die maken dat het aanleggen een bedrijventerrein op deze site niet aangewezen is. We hebben nu al te kampen met een sterke toename van het vrachtverkeer op de E313 en we gaan ervan uit dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om zo’n bedrijventerrein, op die plaats, op een deftige manier te kunnen ontsluiten. Bovendien zou de aanleg van een bedrijventerrein leiden tot veel sluipverkeer in de dorpskernen.

We hebben begrip voor de vraag van het bedrijfsleven naar meer bedrijfsterreinen. Maar we willen daarvoor vooral brownfields (verlaten en vaak vervuilde bedrijfsterreinen) saneren zoals dat ondermeer zal gebeuren voor de voormalige petroleumsite in Antwerpen-zuid en terug een bestemming geven als bedrijfsterrein. Zo’n gebieden liggen ondermeer in het Antwerpse havengebied, in Willebroek-Noord en in Hemiksem.

3. Zowel Bart Martens, Katleen Van Brempt en Toon Wassenberg staan op prominente plaatsen op onze lijsten. Bart op de Vlaamse lijst als eerste opvolger, Katleen als lijsttrekker voor Europa en Toon als eerste opvolger voor Europa. Samen met mij willen ze echt ijveren voor het behoud (en de ontwikkeling) van het landschappelijk waardevol gebied dat “De Keer” is.

Met vriendelijke groeten. Caroline Gennez


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vlaams Belang

Geachte, We hebben uw bericht van 24 april jl. in goede orde ontvangen, waarvoor onze dank. We hebben ons inderdaad al laten informeren over de problematiek die u aankaart. Vlaams Belang-gemeenteraadslid in Ranst, René De Belder, kwam over de Keer al uitgebreid tussen in de gemeenteraad en diende tevens een bezwaarschrift in. U zal dit standpunt ongetwijfeld al kennen, toch stuur ik ze u pro memorie nog eens in bijlage (zie hieronder). Ondertussen heeft Gerolf Annemans dit standpunt ook reeds publiekelijk verdedigd in een verkiezingsdebat van 'Red de Voorkempen'. Na 7 juni zal onze nieuwe fractie in het Vlaams parlement uiteraard ook hetzelfde standpunt blijven verdedigen. Ik hoop dat we u daarmee voldoende ingelicht hebben. Met vriendelijke groeten, Philippe Van der Sande, politiek secretaris Vlaams Belang Antwerpen (gevolgd door de lange tekst van het bezwaarschrift) .3 weergaven0 opmerkingen