top of page
Zoeken

Het feestweekend ‘Toon uw hart voor De Keer’ was een grandioos succes. De tent op vrijdagavond zat boordevol voor de live optredens en de fuif, en op zaterdagnamiddag kwamen meer dan 1000 mensen smullen van de Keerse boterhammen en pannenkoeken, en luisteren naar muziek of een vertelling.


Met heel veel trokken ze ook op verkenning doorheen De Keer: ritjes met paard en huifkar, wandeling, fietstocht… of zelfs per helikopter! Kinderen konden al dan niet geschminkt ponyritjes maken, er was een boeiende infostand met een spectaculaire luchtfoto van het bedreigde gebied plus de dorpen in de omgeving die de last van het verkeer en het fijn stof zullen moeten slikken… àls het zover komt. Maar samen zorgen we ervoor dat het industrieterrein er niét komt: ook in de toekomst blijven we op uw steun rekenen! Met dank aan de scouts voor de fantastische samenwerking, aan de vele groepen die benefiet optraden, en ook aan de vele anderen die belangeloos meehielpen of ons steunden, bijvoorbeeld met prijzen voor de tombola. Dank o.m. aan Heemkundige Kring De Brakken, Natuurpunt, Scouts en Gidsen Oelegem, Koetsen J. Vervoort, vzw Peripoiisi, De Landelijke Raad, De Dobbelhoeve, KWB Ranst, vzw Red De Voorkempen, Supermarkt Francken, Fiets! Wijnegem, Dier- en Tuincenter De Molen, Spar Oelegem, Drankendiscount Marcelis, GB, Aannemingen Moerkens, en zovele anderen…4 weergaven0 opmerkingen

Zo’n 1.300 mensen vonden op 22 juni tussen 10 en 14 u de weg naar een van onze drie standjes in Wommelgem en Oelegem om hun stem te laten horen tegen de vernietigende industrieplannen in hun gemeente.


Red de Keer is uitermate tevreden over dit resultaat. Als daar nog eens de 700 handtekeningen worden bij opgeteld die op het zelfde moment tijdens de fietstocht Rondje Ranst werden verzameld, staat de teller na een halve dag mobiliseren op 2.000.


Momenteel onderzoekt de overheid in het zogenaamde Plan-MER (milieueffectrapport) welke effecten de geplande nieuwe industriezone op De Keer zal hebben op mens en milieu. Als burger kan je bij de kennisgeving van zo’n plan-MER ‘opmerkingen’ geven om de geplande studie mee richting te geven.Red de Keer schreef met hulp van specialisten van onder meer Red de Voorkempen een hele reeks opmerkingen uit, na een grondige bestudering van het dossier dat tot 30 juni ter inzage lag.

De belangrijkste inhoudelijke opmerkingen situeren zich op volgende vlakken:


• Mobiliteit: een industriegebied van dergelijke omvang zorgt voor enorm veel bijkomend vrachtverkeer, dat via de E113 moet ontsloten worden. De E313 zit nu reeds overvol en de vele studies die rond dat verkeersprobleem lopen zijn nog niet afgerond, laat staan dat ze al oplossingen zullen bieden… Conclusies trekken en zelfs maar verder studeren zonder dat er een oplossing is voor de mobiliteit is onaanvaardbaar.


• De landbouw komt te weinig krachtig in beeld.


• Het kostenplaatje voor de ganse ontwikkeling ontbreekt.


• De zinvolheid van het ontwikkelen van dergelijk gebied op amper 15 km van de haven moet opnieuw onderzocht worden.


• De problematiek van het fijn stof moet onderzocht worden op basis van de meest actuele technieken en kennis.


• Het aantal onteigeningen dient in kaart te worden gebracht


Tevens kunnen er tal van vragen gesteld worden bij de gehanteerde methodieken in de studie:


• Zo wordt er erg veel met ‘veronderstellingen’ gewerkt, waardoor de exactheid van het onderzoek in vraag kan worden gesteld.


• Zo citeert men studies die nog niet goedgekeurd werden. Een methodiek die onaanvaardbaar is.


• Zo spreekt men over ‘beslist beleid’, daar waar het gaat over voorstellen.•…

Red de Keer roept andermaal de politici op om hun ogen niet te sluiten voor de dramatische gevolgen die de ontwikkeling van een groot bedrijventerrein heeft voor de direct betrokkenen (bewoners en landbouwers), voor de ruime omwonenden en tevens voor de ganse regio, die nu reeds gebukt gaat onder de mobiliteitsproblemen. Tevens is Red de Keer bezorgd dat men zich, net als in het dossier van de Oosterweelverbinding, zal verschuilen achter allerhande studies of zogenaamd eerder genomen beslissingen die tot besluiten leiden waarvan men binnen 5 jaar spijt krijgt. De Keer wil geen spijtoptanten.Red de Keer vraagt dan ook om op korte termijn de studies over de bestemming van het gebied als industriezone af te ronden en de enige redelijke conclusie te trekken die reeds lang diende getrokken te worden: De Keer blijft Groen!

1 weergave0 opmerkingen

Onderstaand artikel is intussen uiteraard achterhaald. Maar de resultaten van onze oproep waren uitermate hoopgevend qua publieke reacties en betekenen voor de mensen op en rond De Keer een serieus hart onder de riem!


Het is zover: de kennisgeving voor het plan-MER (= het plan Milieueffectrapport) voor De Keer staat op de website van de Vlaamse overheid.


Tot en met 30 juni hebben we de kans om te reageren.

Red de Keer heeft dat opnieuw in samenwerking met Red de Voorkempen georganiseerd, net zoals in maart het geval was bij het plan-MER over het héle ENA-gebied. We rekenen ook nu weer op de stem van heel veel mensen en organisaties: ook voor dit aparte plan-MER moeten we nogmaals zoveel mogelijk reacties mobiliseren! We maakten er opnieuw een gecoördineerde reactie van, waarop de buurtbewoners en alle sympathisanten – ook van buiten De Keer - kunnen intekenen. Opgelet: 30 juni is de einddatum!


Op zondag 22/6 stonden daarom we op het marktplein te Wommelgem, het Kerkplein te Oelegem en op het terras van café Den Eenhoorn (rondpunt Oelegemsesteenweg/ Eenhoornstraat). Tussen 10 en 14 u kon u daar de lijst met opmerkingen komen ondertekenen die opgemaakt is door Red de Keer en specialisten van o.m. Red de Voorkempen.


MAAR OOK VOOR WIE ER TOEN NIET BIJ KON ZIJN: HET IS NOG NIET TE LAAT! U kan nog tot 30 juni 2008 zelf een brief of e-mail met opmerkingen versturen naar het juiste adres in Brussel (zie onderaan).

•Ofwel stuurt u een heel eenvoudige brief of e-mail waarin u zich akkoord verklaart met de hele lijst opmerkingen van Red de Keer. Vergeet dan zeker de datum en uw naam en adres niet te vermelden.

•Ofwel stuurt u een zelf geschreven brief of e-mail, en daarvoor kan u zich naar hartenlust baseren op (delen van) onze typelijst opmerkingen, eventueel aangevuld met uw eigen bedenkingen.Tip: verzamel in beide gevallen namen uit uw omgeving om die er mee onder te zetten: personen en/of organisaties, verenigingen…


Nieuwe onheilspellende details

Een eerste lezing van het dossier leert ons dat het over een zeer lijvig rapport (147 blad-zijden!) gaat, waarin de Vlaamse overheid geen twijfel over haar ambities laat bestaan:

•Men gaat voor minimum 140 ha (en de informatieavond leerde ons reeds dat dit neerkomt op een bruto oppervlakte van 200 ha), met kans op uitbreiding.•Men spreekt nog slechts over (minimum) 10% water gebonden activiteit!

•Men gaat voor een groot regionaal industrieterrein dat Kapellenveld (Wommelgem) verbindt met Ter Straten (Oelegem).

•Om de ‘aantrekkelijkheid’ van het terrein te verhogen wil men ‘zichtlocaties’ ontwikkelen op de E313 (bedrijven die dus goed zichtbaar zijn vanaf de autostrade).

•Men zal ‘bufferen’ t.a.v. van waardevolle natuurgebieden.

•Er moet een zone gereserveerd worden voor de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen.

•Het terrein is uitermate geschikt voor het ontwikkelen van (gevaarlijke) seveso bedrijven.

•……Allemaal niet echt opbeurende vaststellingen!


Nieuwe kansen voor ons verzet

Maar het document geeft ons ook opnieuw een aantal handvaten die ons verzet staven:

•De landbouw nam een sterk standpunt in: de terreinen zijn waardevol voor landbouw en de vele actieve landbouwers wensen hun activiteiten voort te zetten.•Op de problemen voor de mobiliteit lijkt men geen antwoorden te kunnen formuleren.•Eindelijk komen de 100 gezinnen die er wonen in beeld.

•Men realiseert zich dat men de toename van fijn stof, wateroverlast, verkeersoverlast, geluidshinder e.d. deftig in beeld moet brengen.

•……Allemaal elementen die we zullen aangrijpen om onze reacties te onderbouwen.


Want ons standpunt blijft: geen bijkomende industrie op De Keer, niet NU en NIET LATER.

U kan het kennisgevingsdossier zelf ook downloaden (= PDF 7,57 MB). Of u kan het gaan inkijken op de gemeentehuizen van Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zandhoven, bij de dienst Milieueffectrapportage in Brussel en bij de initiatiefnemer (Agentschap Economie, entiteit Ruimtelijke Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel).


U kan uw opmerkingen indienen

Tot 30 juni hebben we allen de kans om onze opmerkingen schriftelijk te bezorgen aan ons stads- of gemeentebestuur of aan de dienst Milieueffectrapportage op het onderstaand adres of e-mailadres: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Milieueffectrapportage Plan-milieueffectrapport Bedrijventerrein Wommelgem-Ranst Koning Albert II-laan 20 bus 8 (kamer 3P64) 1000 BRUSSEL mer@vlaanderen.be.

2 weergaven0 opmerkingen
bottom of page